• Pregleda: 15165

Bogdan Laban: Imamo viziju budućeg razvoja Grada

Ova vlast će unaprediti privredne potencijale Grada i kvalitet života građana, jer imamo viziju budućeg razvoja. Ne bih prihvatio ovu funkciju, da ne mislim da su ciljevi koje sam postavio - dostižni. Nastavićemo podršku stranim direktnim investicijama, obezbediti potencijale za dalja ulaganja u razvoj Subotice i Palića. Svaka nova investicija u Banju Palić, sada ima - gas "na pragu". "Dužijanca" je bogatstvo, važnije od dnevne politike.
Bogdan Laban: Imamo viziju budućeg razvoja Grada

Iako je vreme godišnjih odmora, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban odgovorio je na pitanja koja su u fokusu interesovanja građana, od značajnih ali nedovršenih investicija, do žetvenih svečanosti, što je i povod za intervju sa Gradonačelnikom.

Nakon što ste imenovani za gradonačelnika Subotice, odrediti ste i prioritete za dalji razvoj Grada. Imenovani su saradnici za članove Gradskog veća, da li planirate još neke kadrovske promene u lokalnoj samoupravi i javnim komunalnim preduzećima i šta će biti ključni prioriteti u razvoju Grada?

— Kadrovske promene rađene su, da unesu promenu u samom radu lokalne samouprave i u radu preduzeća čiji je Grad osnivač. Prednost aktuelne vlasti u gradu je tesna povezanost sa republičkim i pokrajinskim vlastima, što bi trebalo da dovede do unapređenja privrednih potencijala grada, razvoja infrastrukture i podizanja nivoa kvaliteta života. Ovi ciljevi nisu nerealni, ali njihova realizacija zahteva vreme i strpljenje. Mi ćemo završiti ono što smo obećali u periodu od naredne 4 godine. Trebaće nam i pomoć čitave zajednice i društva, a i Pokrajine i Republike. Nikada se ne bih prihvatio ove funkcije, da ne mislim da su ciljevi koje sam postavio dostižni.

Cilj novog rukovodstva Grada Subotice je da se nastavi intenzivan rad na privlačenju domaćih i stranih investicija, da među prioritetima bude i otvaranje novih radnih mesta i da se posebna pažnja i ulaganja posvete razvoju Palića, kao turističkoj destinaciji. Investitorima je itekako važan osećaj da im je lokalna samouprava posvećena i da će imati dobru saradnju, komunikaciju i podršku Grada. Nastavićemo sa podrškom stranim direktnim investicijama, obezbediti potencijale za dalja ulaganja u razvoj Subotice i razvoj Palića, koji će biti ostvariv, ako budemo uticali na poboljšanje poslovanja postojeće privrede na Paliću, za koju smatram da je nepravedno zapostavljena tokom prethodnih godina. Potrebno je organizovati, prebaciti deo manifestacija od značaja za Grad, na prostor turističkog prostora Palića, kako bi se aktivnostima gradskih institucija oživela sezona na Paliću. Prioriteti su i očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta, rad na razvoju komunalne i saobraćajne infrastrukture, briga o našim najstarijim sugrađanima i posvećivanje pažnje projektima koji će podržati stvaranje uslova da mladi, obrazovani Subotičani koji su trenutno bez posla, u bliskoj budućnosti nađu zaposlenje i ostanu u svom rodnom gradu. Pažnja koju ćemo pokloniti radu sa mladima, prevashodno će biti usmerena na slušanje njihovih potreba, ideja i sugestija.

Građani očekuju da im se obra­tite tokom žetvenih svečanosti, na (centralnoj manifestaciji) Dana Dužijance. Šta ćete poručiti građanima u jednom od vaših pr­vih zvaničnih obraćanja?

— Dužijanca je izvorni običaj koji vekovima neguje i čuva narod sa ovih prostora, praznik koji prevazilari okvi­re nacionalne i verske pripadnosti i bo­gatstvo mnogo vrednije i važnije od dnevne politike. „Dužijancu" ćemo podržavati, kao izuzetno važnu mani­festaciju za Grad Suboticu, u kojem žive ljudi koji koji poštuju tradiciju, a važno je, takođe, da naš Grad i dalje bude pre­poznatljiv kao sredina u kojoj se živi skladno i u kojoj se neguje bogatstvo različitosti.

Investicije nisu stale, 25. jula otvorena je još jedna deonica izgrađenog gasovoda na trasi obilaznog puta za Palić. Koliko će to poboljšati nastojanja da Palić konačno postane banjsko mesto, još privlačnije za turiste?

— Ova investicija je jedan od preduslova za razvoj turizma na Paliću. Završena je istočna trasa, koja pokriva i sever. Do sada smo imali zapadni prsten, koji nije bio dovoljan da snabde gasom kompletnu turističku banju Palić. Ukoliko želimo da razvijamo turizam, zdravstveni i banjski, moramo da stvorimo predusslove da energent koji je izuzetno bitan za snabdevanje bude prisutan. Ova investicija je primer uspešnog poslovanja. Kapacitet gasovoda od 3 bara i dnevni protok od 30 hiljada kubika je dovoljan da se pokriju sve potrebe sadržaja iz Master plana.

Otvaranjem više od 10 kilometara gasovoda, od Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice na Senćanskom putu do Hidroglobusa u "Vikend naselju" na obilaznom putu za Palić, Palić je gasifikovan sa dva poluprstena: starim - zapadnim, koji nema dovoljan kapacitet da snabde gasom kompletnu turističku Banju Palić, i ovim novim - istočnim poluprstenom, koji ima kapacitet isporuke od 1.200 metara kubnih na čas. Sa istočne strane Palića gasovod je započet 2013. godine, izgradnjom kraćih, parcijal­nih deonica od 700 do 1.000 metara, a u 2016. godini je, izgradnjom trase od osam kilometara, zaokružen ukupnom deonicom dužom od 10 kilometara U izgradnju ovog gasovoda uloženo je više od 15 miliona dinara, ne računajući radove i angažman inves­titora a realizacija kompletne investi­cije finnnsirana je isključivo od ostva­rene dobiti JKP "Suboticagas" u pre­thodnom periodu. To je dobar primer na koji način bi trebalo da posluju javna komunalna preduzeća, da pomažu Gra­du Subotici kao osnivaču da bismo pre­mostili sve prepreke.

Ukoliko želimo da razvijamo turi­zam i da potencijalni investitori nađu interes da posluju na ovom prostoru kroz ulaganje u banjske i hotelske ka­pacitete pre svega, poštujući istoriju i status koji Palić ima, neophodno je da stvorimo preduslove da energent koji je izuzetno bitan za snabdevanje bude prisutan. Novoizgrađeni gasovod nije namenjen samo delu potrošača na tra­si Senćanski put - "Vikend naselje"' na Paliću, nego i budućnosti Grada, njego­vom razvoju i napretku. Svaka nova in­vesticija u Banji Palić praktično će ima­ti - gas "na pragu", što podrazumeva da investitor neće morati da čeka na ener­gent, zbog administrativne procedure.

U narednih nekoliko godina, od Palića moramo da napravimo značajnu turističku destinaciju, koja je, kao prio­ritet, naznačena ne samo u Pokraji­ni, nego i kod republičke Vlade. Plani­ramo i hitno obnavljanje masovnijeg korišćenja bazena sa termalnom vo­dom, na prostoru Muškog štranda", u naredne dve godine, sa tendencijom dovođenja privatnog investitora. Cilj je da narednih godina Palić bude pono­vo rame uz rame sa razvijenim evrop­skim turističkim destinacijama, da se Subotičani ponovo ponose Palićem. Kvalitetni ugostitelji i turistički radnici su morali otići, zbog dosadašnjeg zane­marivanja Palića od strane prethodni­ka u lokalnoj samoupravi, a uradićemo da nove generacije ugostitelja žele da rade na Paliću. Uz sredstva sa viših ni­voa vlasti i sredstva Grada, sadržaji na Paliću, pre svega prostor kod termal­nih bazena, u relativno kratkom roku mogu se učiniti mnogo atraktivnijim, da turisti i naši građani konačno dobi­ju uređenu Banju Palić, koja je danas prilično devastirana.

Zaključen je, 26. jula, i Ugovor o opremanju i bušenju dva buna­ra na centralnom gradskom kom­pleksu vodosnabdevanja Vodozahvat II. Koliko to unapređuje vodosnabdevanje Grada?

— Ugovor o bušenju i opremanju dva bunara na centralnom gradskom kom­pleksu vodosnabdevanja - Vodozahvat II zaključen je između investitora, JKP "Vodovod i kanalizacija" i konzorcijuma izvođača radova kojeg je predstavljala firma "GEO Inženjering BGP" iz Beograda. Ugovor je zaključen u okviru Projekta za unapređenje vodnih sistema grada Subotice - faza IV, a ugovorena vrednost radova je 329.593,19 evra.

Radovi na bušenju i opreman­ju dva bunara na Vodozahvatu II treba­lo bi da krenu u oktobru ove godine i da se okončaju u roku od šest meseci. Realizacija ovog projekta će omogućiti povećanje kapaciteta vodosnabdevanja grada za osam odsto u odnosu na dosadašnje, i predstavljaće značajnu podršku u obezbeđivanju dovoljnih količina vode za, pre svega, Novi grad, Mali i Veliki Radanovac i Palić.

Subotica je imala u nekim pe­riodima "zlatne faze razvoja". U Vas su sada uprte oči građana, kao u stručnu osobu koja je bila na čelu ključne državne kompa­nije. Ima ti Subotica šansu, da za vreme Vašeg mandata ponovo unapredi privredu, ekonomiju i razvoj i doživi "procvat"?

— Upravo me iskustvo stečeno u pri­vredi uči da treba biti oprezan kod da­vanja izjava, a hrabar kod povlačenja poteza koji se odnose na planirani ra­zvoj. To znači da mi u već ovom trenu­tku imamo viziju budućeg razvoja grada Subotice, imamo tim koji će raditi na tom zadatku, imamo kvalitetnu komu­nikaciju sa republičkim i pokrajinskim institucijama. Kombinacijom ova tri faktora otvaraju se mogućnosti za rea­lan kvalitetan ekonomski i društveni ra­zvoj. Svakako da je potrebno i formalno postići konsenzus oko budućeg razvo­ja Grada i to iskazati kroz redefinisanu Strategiju lokalnog ođrživog razvoja kao, u ovom trenutku, osnovnog dokumenta koji definiše razvoj Subotice. Budućnost našeg Grada, kao i države, zavisi od ra­zvoja ekonomije. Zapošljavanje i ra­zvoj privrede su najvažniji zadaci. Zato je naš cilj, da pokretanjem investici­ja iskorenimo siromaštvo. Vlada koju vodi Aleksandar Vučić uspela je da zaustavi i spreči bankrot, uredi javne finansije, drastično smanji budžetski de­ficit, omogući privredi da ostvari veći rast, smanji nezaposlenost... Doneti su brojni reformski zakoni koji su stvorili dobar ambijent za investitore, nova ulaganja i otvaranje novih radnih mesta. Srbija danas nudi najpovoljnije uslove za investitore od svih zemalja u regionu. Vojvodina ima potencijal da se najbrže razvije, a samim tim Vojvodina povlači čitavu Srbiju da privredno napreduje.

Narodno pozorište je "simbol" Grada, ali tu je još uvek gradilište. Imate li viziju kada bi građani mogli dobiti svoj teatar?

— Narodno pozorište i završetak radova na tom objektu je jedan od prioriteta, kada govorimo o investicijama koje su trenutno "otvorene" i koje smo zatekli u stanju radova. Kao što znate, trenutno je u toku završetak pete faze i priprema za raspisivanje javne nabavke za šestu fazu radova na objektu. Sa tim radovima ćemo urediti spoljni deo, a nakon toga krećemo, fazno, na radove koji se tiču unutrašnjosti. Radovi se odvijaju zacrtanom dinamikom i verujem da će krov i fasada biti završeni do kraja godine, a centar grada dobiti novi i lepši izgled. Verujem, takođe, da će za dve godine biti završena i kompletna rekonstrukcija zgrade Sinagoge u Subotici.

Otvorili ste ovogodišnji Palićki festival. Da li će se sačuvati ta već priznata u Evropi manifestacija, i da li će kulturnom strategijom prioritet imati veliki projekti kulture ili skromnije tradicionalne kulturno zabavne manifestacije

— Filmski festival na Paliću je veoma značajan, kako za evropsku tako i za srpsku kinematografiju, pre svega zbog njegove tradicije, ali i kvaliteta koji poseduje. Lokalna vlast će stimulisati razvoj kulture i umetnosti kroz različite finansijske projekte, koji će značajno i pozitivno uticati na lokalni ekonomski razvoj. Naša multietničnost treba da nam otvara vidike, a ne da ih sužava. Izdvajanja Grada u oblasti kulture su velika. Potrebno je da postoji jasna podrška najznačajnijim međunarodnim manifestacijama i projektima koji promovišu istinske kulturne vrednosti. Prioritet je i približavanje kulture mlađima i školskoj deci kroz intenzivniju saradnju škola sa institucijama kulture.

Koliko očekujete podrške od koalicionih partnera, koji pored SNS-a imaju takođe značajno učešće u vlasti, obzirom da će verovatno imati u budućem periodu i značajnije zahteve?

— Koalicija koja je formirana u Gradu, postavljena je na jasnim i realno ostvarivim principima i funkcioniše stabilno. Očekujem i u budućem periodu korektnu sarađnju, uz uvažavanje potreba svih partnera u koaliciji, uz poštovanje volje građana i građanki Subotice, koji su na izborima jasno pokazali svim strankama koliko poverenje imaju u koju stranku i program koji one zastupaju. SNS poštuje sve aktere na političkoj sceni grada, i takvo uvažavanje i poštovanje naših izbornih rezultata očekujemo i od drugih. Uvek ću biti otvoren za rešenja, savete i predloge drugih ljudi, onih koji žele da pomognu. Rešen da uspem, ponekad ću pogrešiti, ali nikada neću prestati da pokušavam, i svu svoju energiju, znanje i sposobnosti usmeriću na poboljšanje kvaliteta života građana u svakom segmentu delovanja lokalne samouprave.

Izvor: Subotičke novine

povezane teme

50
bona fide Odgovori
Ovo su sve obične floskule koje bi izgovorio i svaki građanin, u situaciji da je gradonačelnik, ako je neiskren a za javnost treba nešto lepo i primamljivo reći. Znači večita a ne ostvarena tema: Palić, banja, turizam, industrija... itd.
lane Odgovori
Duzijanca je postala hrvatski praznik, sramota da Bunjevci nemaju pravo glasa i da odvojeno slave svoj praznik mnogo skromnije od rvata. Mislio sam da ce grad na celu sa Labanom starim dss-ovcom biti malo vise na Srpskoj strani ali vidim da i dalje ide, sve za fotelju
Petko Odgovori
Tesko nama
swano Odgovori
Poskupelo je svinjsko meso 50% a pilece 20% ja mislim da je realno i WC papir da ide gore bar upola od ovog poskupljenja 35%?
v.s. Odgovori
Sve cestitke za ozbiljan pristup i srecno u narednim poduhvatima. Gradjani imaju puno poverenje u ovog casnog coveka i Subotica ce da procveta u narednom periodu u svakom smislu.
Bunjevac 100% Odgovori
Koga ti lazes???Duzijanca je samo bunjevacka,a ti se pokloni ustasama koliko hoces.Smisan si i pao si vev na prvom koraku.Za tebe je gradonacrlnik na kub bio Maglai.
Sava Odgovori
Citajuci ovaj tekst zakljucio sam da se oseca realni optimizam i da se ne bezi odgovornosti.Ovoj vlasti treba dati vreme da pokaze sta zna.Opoziciju smo imali prilike da vidimo, a oziljci nastali za vreme njihove vlasti slabo zarastaju.
Oko sokolovo Odgovori
Koliko teksta! Izvini, Labane, ali ne mogu da te čitam. Za tvoju evropejsko-komunističku demagogiju o "boljem sutra" bez domaćih mozgova koje najuriste napolje dok se vi opskrbiste pravim diplomama o lažnom znanju zaista nemam ni vremena ni živaca. Pročitao sam te pre osam godina, u par rečenica razgovora sa tobom shvatio sam da si pao sa Marsa, da nemaš pojma o suštini, da si regrutovan spolja da rovariš iznutra. Laparaj jezikom, nek ti veruje neko drugi.
bisni Odgovori
Ne za se ko je gori - ovaj što pita ili ovaj što odgovara. Udvoričko novinarstvo i bezidejni gradonačelnik. Što bi se reklo - školski primer obostranih budalaština, praznih reči i nikakvih koristi. Mora de sa dive sami sebi dok čitaju. Jadni mi.
Aco Odgovori
Ako čovek ima cilj i stremi ka njemu i ako ima ekipu saradnika koja može da se nosi sa postavljenim izazovom,taj cilj postaje dostižan. Verujem da aktuelni gradonačelnik ima viziju kako Subotica treba da izgleda a mislim da je i ekipu saradnika pažljivo izabrao. U privredi je bio vrlo uspešan smatram da će se dobro snaći i u vođenju grada.
Vesko Odgovori
Mozete malo pogurati slucaj AGROKOMBINATA, sada kada imate vlast na svim nivoima i uradite
ono ste izjavili. Treba malo pretresti kadrove jp, postaviti strucne i one koji znaju i hoce da rade.
Alen Odgovori
I ja imam viziju koga ces sve zaposliti na nasu grbacu, trositi nas novac i puniti svoje dzepove. A onda jedna lepa vizija - resetke...
dana Odgovori
Laban je odlicno zapoceo karijeru gradonacelnika...samo neka nastavi ovim putem i Subotica ce biti veoma pozeljno mesto za zivot!
shm Odgovori
za pocetak treba skloniti gamad sa ulice da ljudi budu bezbedni u ovom gradu a za ostalo kako vec bude...
pajo Odgovori
Radi se vredno i pored cinjenice da su godisnji odmori!
psiholoskinja Odgovori
Covek sa vizijom je covek koji je spreman da tu viziju i sprovede u delo.
malterica Odgovori
Nisam procitao tekst, ali verujem da je barem 80% najobicnija laz. Poyy
ja nisam vizionar Odgovori
Šta znači VIZIJA?
» vizija •
Slika mašte, viđenje nečeg nestvarnog.
Proricanje sudbine.«
Pametnjaković Odgovori
Najslađe sam se nasmejao kada su ga pitali za njegove planove za Dužijancu.
Iz njegovog odgovora sam stekao utisak da čovek pojma nema čega je Dužijanca praznik, ali je možda čuo da je to ovde neki običaj kada seljaci slobodno šetaju ulicama grada sa poljoprivrednim alatima, kada konji prolaze ulicama grada i slobodno kenj*aju nasred ulice i to onda tamo miriše jedno vreme po onoj velikoj vrućini, dok to neko ne skupi posle proslave.
Pošto se to godinama unazad tradicionalno održava i da bude mir u kući, on će to i dalje da podržava.
Ali sve to nema veze, do kraja mandata će barem nešto naučiti i o običajima naroda iz ovih krajeva.
Samo treba malo vremena.
Safet Odgovori
Svaka cas samo napred imate podrsku vecine subotikana sto su pokazali prosli izbori. Samo napredno!
MACA Odgovori
Meni su vrh ovi kafanski botovi... hahahaha... kako su nazadnjaci usvojili diskurs vizija.... smejem se pola sata. Sve polupismeni stjuarti , bravari, ex uterivaci dugova, propali spediteri i carinici koji su ranije podobijali otkaze zbog znate cega...
Dado Odgovori
Izbori su bili jos pre 3 meseca, a vi za sada imate viziju. Blago nama!
Nesto mi izgleda kao da cemo slusati o viziji iduce 3 godine, a ne samo 3 meseca...
sloba958 Odgovori
Prazne priče
panonski čamac Odgovori
Ćemo sredimo pozorište, bre, a zelenu fontanu zaliti peskom i zemljom, pa posaditi tuje!
Kulturo, evo me!
Petar Pucur Odgovori
Malo manje vizija, malo više strategije i napokon krenuti u izvedbu zacrtanoga. Sve ostalo je presipavanje iz šupljeg u prazno. U zadnjih 25 godina je bilo i previše slatkorečivih, a vrlo malo radnih i vrednih. Nećemo ocenjivati vizije nego ono što je ostvareno...
easy58 Odgovori
nisam nesto raspolozen za negativne komentare ali ga ovaki napisi i ovakve izjave bas provociraju. ma nemojte lupetati kad ste vec na zaj.b dosli na vlast vec se ugledajte na bivseg vaseg celnika partijskog u ovom nasem devastiranom gradu i primirite se radeci svoje sada vec potpuno zakonite rabote, a gosp novinar bar nek nam istrazi ko pravi (i naplacuje) programsku semu duzijance i svih ostalih vrlih i naprednih planova na unapredjivanju kvaliteta zivljenja u ovom gradu. dali ce kvalitetnije ziveti oni koji ostanu posle ovih unapredjivanja neznam ali na kraju ce ipak neko morati i da ostane da nesto stvarno i radi pa ce valjda da se razbeze ovi sa naprednim koracima ka....
Makelele Odgovori
Ima viziju nego sta,da jos svojih raporedi na Kelebiji i Horgosu kako bi zavrsio Hotelske apartmane na CG primorju,a vi dragi sugradjani samo klimajte glavom.
Preletačević Odgovori
Ovaj nam prodaje sve gušću maglu. Sve stare poznate fraze. Čovek dao intervju samo da ga nebi zaboravili, bolje da je čutao i dalje.
Vesko Odgovori
Malo me cudi sto @ Safet nije usao u gradsko vece, tako perspektivan kadar.
muštra Odgovori
čovek je [*...*],šta ga košta da lepo priča.....
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.