• Pregleda: 10886

Saopštenje Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika povodom rušenja kuća u Ulici Braće Radić

Povodom napisa koji su se pojavili u pojedinim medijima, a odnose se na uklanjanje objekata u Ulici Braće Radić u Subotici, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica izdao je saopštenje koje prenosimo u celosti.
Saopštenje Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika povodom rušenja kuća u Ulici Braće Radić

Za potrebe izrade Izmene Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičenog ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici, a na osnovu zahteva (br. 176-1/12 od dana 18.03.2019. godine) od strane obrađivača Plana J.P. za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture je izradio Detaljne mere zaštite urbanih i fizičkih struktura prostora koji se razrađuje Izmenom dela plana (Elaborat br. 176-2/12 od 04.06.2019. godine).

Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici je, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, nadležan za izdavanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima i kulturnim dobrima od velikog značaja, dok je za kulturna dobra od izuzetnog značaja nadležan Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (u Subotici su kulturna dobra od izuzetnog značaja Gradska kuća i Sinagoga).

Osnov za izmenu dela Plana je Odluka o Izmeni dela Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put, koja je donešena na 20. sednici Skupštine Grada Subotice održanoj dana 27. decembra 2018. godine ("Službeni list Grada Subotica", br. 29/2018).

Granicu prostora koji se razrađivao Izmenom dela Plana čini: sa severozapada ulica Maksima Gorkog, sa severoistoka Senćanski put, sa jugoistoka ulica Dragiše Mišović i sa jugozapada ulica Braće Radić (neparna strana ulice).

Prilikom izrade Detaljnih mera zaštite urađene su izvesne izmene i dopune zaštite u odnosu na prethodno izdate Detaljne mere zaštite (br.306-2/12 od 01.10.2010. godine), za prostor oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici čiji deo je predmet Izmene Plana (neparna strana ulice Braće Radić). Izmene i dopune se odnose na objekte u ulici Braće Radić br.21, 23 i 43, kao i utvrđivanje tačnih visina po parcelama, odnosno na pojedinim delovima ulice.

Izmena dela Plana detaljne regulacije, za čije potrebe su izrađene Detaljne mere zaštite, je usvojena na Skupštini Grada Subotice i objavljena u Službenom listu Grada Subotice br. 28/2019 od 10.10.2019. godine na koji je dato mišljenje i saglasnost ove Ustanove (br. 470-2/21 od 06.08.2019. godine).

U vreme izrade Detaljnih mera zaštite urbanih i fizičkih struktura prostora koji se razrađuje Izmenom dela Plana detaljne regulacije (04.06.2019.god.) ulica Braće Radić je imala status prostorne kulturno-istorijske celine pod prethodnom zaštitom, a u međuvremenu je ulica Braće Radić utvrđena za Prostorno kulturno-istorijsku celinu ("Sl. glasnik RS" broj 50 od 12.07.2019. godine).

Radi detaljnijeg obrazloženja potrebno je napomenuti sledeće: Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica je ulicu Braće Radić prvi put evidentirao kao prostorno kulturno-istorijsku celinu pod prethodnom zaštitom 2005. godine. Tada su izrađene Mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara za prostor Generalnog plana Subotica-Palić do 2020.godine (elaborat br.74-2/1 od 31.10.2005.). U tom elaboratu objekti pod brojem 21, 23, 33, 45, 47 i 61a, koji se pominju kao sporni, su valorizovani kao objekti neprimereni ambijentu. Objekat pod brojem 43 je valorizovan kao objekat od vrednosti.

Po drugi put je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica je ulicu Braće Radić evidentirao kao prostorno kulturno-istorijsku celinu pod prethodnom zaštitom 2010. godine. Tada su izrađene Detaljne mere zaštite za Plan detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici (elaborat br. 306-2/12 od 01.10.2010.). I u ovom elaboratu objekti pod brojem 21, 23, 33, 45, 47 i 61a, koji se pominju kao sporni, su valorizovani kao objekti bez spomeničke vrednosti. Takođe, objekat pod brojem 43 je valorizovan kao objekat od vrednosti.

Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica ulicu Braće Radić  po treći put evidentira kao prostorno kulturno-istorijsku celinu pod prethodnom zaštitom 06.04.2015. godine. Nadležni Međuopštinski Zavod za zaštitu je napravio predlog odluke (broj 656-1/49 od 05.10.2017.godine) o proglašenju prostorno kulturno-istorijske celine "Ulice Braće Radić". Prema članu 29. Zakona o kulturnim dobrima Ustanova zaštite dužna je da u roku od dve godine utvrdi da li evidentirana nepokretnost ima spomenička svojstva i da u tom roku predloži utvrđivanje te nepokretnosti za kulturno dobro. Ukoliko evidentirana nepokretnost nije utvrđena za kulturno dobro u roku od tri godine od dana evidentiranja, na tu nepokretnost neće se primenjivati mere zaštite utvrđene ovim zakonom. Shodno pomenutom članu utvrđivanje ulice Braće Radić za prostorno kulturno-istorijsku celinu je trebalo da se završi do 06.04.2018.godine što nije učinjeno.

Pošto u zakonskom roku evidentirana nepokretnost nije utvrđena za kulturno dobro, nadležna ustanova zaštite je smatrala da procedura utvrđivanja proglašenja ulice Braće Radić za prostorno kulturno-istorijsku celinu neće biti sprovedena.

Prilikom izrade predmetnog elaborata Detaljnih mera zaštite (izrađene pre Odluke o utvrđivanju) korišćeni su elaborati dosadašnje valorizacije predmetnog prostora (posebno se vodilo računa o Detaljnim merama zaštite koje su izdate za potrebe izrade važećeg planskog dokumenta čija je Izmena rađena), kao i knjiga "Ulica Braće Radić u Subotici" koju je izdao Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica 2017.godine. Izvršeno je rekognosciranje terena i preispitana valorizacija svih objekata neparne strane ulice.

Način valorizacije svih objekata unutar prostorne kulturno-istorijske celine, koji nije definisan Zakonom o kulturnim dobrima, je urađen u skladu sa dosadašnjom metodologijom koja je korišćena u ranijim elaboratima izrađenim od strane ove ustanove (u ovim elaboratima izuzetak predstavlja objekat sa kućnim brojem 74 koji je jedini unutar predmetne prostorne kulturno-istorijske celine pojedinačno utvrđen za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture).

Objekti u ulici sa kućnim brojem 21 i 23, koji su u svim ranijim planskim dokumentima bili valorizovani kao objekti neprimereni ambijentu, odnosno kao objekti bez spomeničke vrednosti, su dobili status objekata od vrednosti, a kao osnovni razlog je uzeta činjenica da bi se njihovim zadržavanjem sačuvala sadašnja vizura na objekat Evangelističke crkve koja je vrednovana kao objekat od posebne vrednosti.

Početkom 2018.godine, a na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43, stručni saradnici MZZSK Subotica su izašli na lice mesta i detaljnim vizuelnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da nijedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina. Kako bi se otklonile sve sumnje o stabilnosti, nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti objekta zatraženo je sudsko veštačenje 31.05.2018. godine o zatečenom stanju objekta. Nalaz i mišljenje veštaka je dostavljeno ovoj ustanovi 18.06.2018. godine pod brojem 299-2/13. Zaključak pomenutog veštačenja: "Sa aspekta pouzdanosti korišćenja konstrukcija objekta se ne može kvalifikovati kao pouzdana jer sve komponente konstrukcije su ugrožene po jednom ili više kriterijuma, odnosno komponenti pouzdanosti. Uzimajući u obzir sve analizirane činjenice i aspekte potencijalne pouzdanosti korišćenja objekta može se nedvosmisleno zaključiti da objekat u zatečenom stanju ne zadovoljava i da bi isti ispunio osnovne zahteve pouzdanosti i bezbednog korišćenja neminovno je izvršiti totalnu rekonstrukciju velike većine elemenata konstrukcije ili njihovu zamenu sa novim, a u svemu ostalom neophodna je zamena sa novim".

Na osnovu svih navedenih činjenica, a posebno zaključka pomenutog sudskog veštačenja, objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti.

U knjizi "Ulica Braće Radić u Subotici" koju je izdao Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica nijedan od pomenutih objekata (pod brojem 33, 45,  47 i 61a) nije obrađen, jer ovi objekti sa stanovišta istorije, arhitektonskih vrednosti, urbanizma, povezanosti sa značajnim istorijskim događajima i ličnostima nemaju vrednost (nije obrađen ni objekat pod brojem 43). Na tim objektima nisu primenjivane mere zaštite, niti su utvrđene nove istorijske činjenice na osnovu kojih bi se ti objekti mogli valorizovati kao objekti od vrednosti.

Prilikom utvrđivanja mera tehničke zaštite za ulicu, odnosno za sve objekte pojedinačno, zadržani su svi uslovi i parametri (materijalizacija, sprtanost, visina, namena) iz prethodnih Detaljnih mera zaštite koje su izdate za potrebe izrade Plana detaljne regulacije iz 2010.godine koji se kao takvi sprovode do današnjeg dana.

Predstavnici Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica su upoznali Ministarstvo kulture i informisanja o načinu pristupanja i principima valorizacije prilikom izrade Detaljnih mera zaštite koje su izdate za potrebe izrade predmetne Izmene dela plana i preuzeli obavezu da dostave detaljan izveštaj o razlikama u valorizovanju objekata.

Smatramo da je naša ustanova prilikom izdavanja Detaljnih mera zaštite za potrebe izrade Izmene dela Plana, a nakon sprovedenih detaljnih i pažljivih analiza, postupila prvenstveno sručno i profesionalno, koristeći dosadašnju standardnu proceduru i metodologiju. Prilikom valorizacije pojedinačnih objekata korišćene su činjenice i argumenti kako bi se sagledala realnost i utvrdile stvarne i prave vrednosti unutar prostorne kultrurno-istorijske celine ulice Braće Radić.

Takođe smatramo da smo na ovaj način doprineli da predmetni urbanistički plan, na delu za koji su izrađene Detaljne mere zaštite, bude jasan i pregledan i omogući dalji razvoj ovog dela grada vodeći računa o stvorenim kulturnim vrednostima i kulturnom nasleđu.

// kraj saopštenja

povezane teme

51
Petar Odgovori
Ne daj Bože da krov Gradske kuće prokisne ili da dođe do kratkog spoja negde na instalacijama. Vi bi momentalno skinuli zaštitu, a DG bi se zaleteli bagerima.
Овца за шишање
А, шта знају СВИЊЕ шта су ДИЊЕ! Но, МИ смо све ово дозволили!
kojot
Пошто прокишњава увелико на пролеће је следећи подез скидање крова и реконструција Г. К. ДГ довпзи машинерије и наступа темељно рушење.
Ann
Gradska kuća prokišnjava nažalost, uskoro slede bageri.
Dejan Odgovori
Profi saopstenje/obrazlozenje ... sve kako treba, zamaskiraj sve zakonima, clanovima, razdeli celinu, kucu po kucu. Ionako niko nece citati do kraja, ako i procita nece ni shvatiti.
Milica
Kao sto ni ti nisi shvatio
J.M. Spartak Odgovori
Može li neko da prevede? Šta su nam to pa saopštili čistim birokratskim jezikom?
kojot
Рушење и реконструција...
Nebojsa
Da ti ja prevedem- Dulici su nas zapravo spasili apokalipse. Jer bi se kuće srušile svakako, a još bi za sobom povukle i ostale. Domino efekat. Bas kao i sa Panonom i Žutom kućom ( objektima kojima pored light show efekta još samo fali neki zvuk, na primer kao kada otvorite one muzičke čestitke kineske) - totalno autentično, sa merom i ukusom, i naravno u skladu sa kulturnim identitetom grada...
gradjanin Odgovori
Vreme je da se izborimo da sami biramo svog gradonacelnika koji dise sa ovim gradom i koji nije vezan partijskim interesima. Treba da mu damo moc da se brine o ovom gradu, da moze da deluje u interesu ovog grada. Ako smo mi nezainteresovani, apaticni, ako nismo slozni, ako cutimo, vukovi ce nas pojesti!
Simo Odgovori
Bando! Dve kuce nisu bile u puno gorem stanju nego sto je npr. Tehnicka skola u kojoj se ucenici skoluju. Cak sto vise bile su bolje od vecina kuca u Subotici. Treca sporna kuca Sudski vestak je napisao da je potrebna rekonstrukcija, a ne rusenje. Kuca pod brojem 43 ima istorijsku vrednost jer je tipicna kuca za tu ulicu. Cudno je sto je prvo kuca kupljena pa tek onda su utvrdjuju neke "cinjenice" u korist gospode. Ne bi oni kupili tu kucu da nisu znali da mogu da srede njeno rusenje.
Rastafari Odgovori
Tri put ua za saopštenje:ua ua ua!
Red i rad Odgovori
No sta je kere jakobsfelda ne vredi lajanje u vetar?
Ahahaha
AlwaysUltra Odgovori
Ovo kao da je pisano za plenume CK SKJ .

Nazire se samo mišljenje ove "uvažene" ustanove da ulica BR nije od posebnog značaja i da koliko danas-sutra može da bude cela sravnjena sa zemljom. Niko se ne bi bunio.

Šta dalje reći - u zemlji koja je oterala svoje najbolje mozgove i u kojoj ljudski život ne vredi gotovo ništa i u kojoj silnim godinama niko nije mrdnuo na neku akciju , devastacija gradjevina će biti kao dobar dan. Odnosno - već uveliko počinju da se primenjuju talibanske metode i pitanje je samo šta je sledeće u procesu dokusurivanja ove uklete avlije.
Milenija Odgovori
Meni je, iz ovog saopštenja, jedino jasno da generslni urbanistički plan ne vredi ništa, kao što ništa ne znači da se neki objekat proglasi za zaštićeni objekat, jer već sutra je moguće preinačiti to rešenje ako imaš. eze u Opštini
C Odgovori
Ko hoće da gradi neku zgradurinu ovde preostaje nam da vidimo.
As Odgovori
Dulitl banda, Dulitl banda, Dulitl banda...
Su Odgovori
Pozdrav interesuje me zašto su srušile kuće u ulici Braće Radića pod brojem 67 i 71 o tim kućama niko ne govori vlasnik 69 iz pouzdanih izvora znam da nije podlegao pritiscima da proda kuću
ugf
Pa verovatno zato sto ce se tamo graditi normalan objekat a ne stambena zgrada na tri sprata.
Samo napred Odgovori
ruši HA HA HA ruši HA HA HA
Milan024 Odgovori
Obrazloženje, tipično za Zlatno doba. Ni početak ni kraj, nit uši nit vrat !!!
Thomas
To sto ti ne mozes da skontas sta pise ne znaci da su svi glupi kao ti.Sta si ocekivao od Zavoda da lupetaju i pisu saopstenja kao prethodnih dana opozicione stranke? Ljudi sve argumentivano objasnili e sad sto se tebi to ne svidja jbg...
ivicasu Odgovori
B.A.N.D.A.
Kupac Odgovori
Interesuje me da li ce se moci kupiti stan?
Ima neki kontakt telefon?
ugf
Stanovi su odavno rasprodati. Cena je bila oko 1000 eura kvadrat
Irena
Kazu da su stanovi rasprodati vec...
Djole Odgovori
I gle cuda.....bas su tu u blizini bili poznata braca,pa reko da kupe to zemljiste i pomognu suboticanima sa izgradnjom novih zgrada. Ne radi svojih interesa,ne,ni slucajno.Svaka cast....veoma humano...!!!
PUTIN Odgovori
Za stan zovi Zavod na telefon ili piši na mejl.
Oni već znaju kakvi su stanovi.
Duplex, trosobni...
Kalimero Odgovori
E sad građani Subotice imate najbolji prikaz kako građevinska mafija u Subotici kroji urbanističke planove. Neka su u pravu, neka su kuće u takvom stanju kako je i navedeno, to je takav trust mozgova da kada bi ovakav nazovimo elaborat predočili pekaru, koji 30 godina pravi burek i pecivo, taj bi odmah digao ruke od posla jer bi ga ubedili da se pecivo pravi na njihov opisani način. Dakle, ove zime se kopaju temelji a pred sledeću Novu 2021. godinu je useljenje! Da li je neko primetio da Dulići nisu krivično optuženi niti za jedno delo za šta ih je sadašnja vlast optuživali dok je bila opozicija? A vrana vrani oči ne vadi niti seče granu na kojoj sedi!!!
ernest78 Odgovori
Građevinska mafija na delu. Ne daj bože da jedna baba ponovo reši probleme.
Miki Odgovori
Ovo je blago rečeno sramota. Nadam se da će doći kraj i ovim štetočinama koje sve ovo forsiraju. Dobićemo Suboticu koja liči na bilo koju drugu raspalu palanku u državi.
MikiM Odgovori
Sramotno saopštenje! Direktorica je srozala ugled Zavoda do daske! Prepuno je glupih i netačnih "pojašnjenja". E kad svaka šuša pomisli da može da bude direktor... ima tamo i vrednih radnika, ali od ovih grebatora im se ne čuje glas. Sve je ovo tako tužno.
Subotice, u šta će te ovakvi neljudi pretvoriti?!
jole Odgovori
koje ovo talasanje,baš ste smešni
što ne izađete na ulicu,što ne organizujete demonstracije
Prolaznik Odgovori
Da li biste prodali i svoju majku, svoje oči? Ima li kraja vašoj pohlepi i bahatosti? Ljudi nisu budale da ih vređate ovakvim saopštenjima. Ta ulica je autentična ne samo u Subotici, nego jedna od najlepših ulica u Srbiji! Ali, šta vi znate o lepoti, ugledu, kulturi...
Kopita
Hahaaaaa...a ti znas sve? Idi radi nesto korisno i leci komplekse na drugom mestu luzeru
Prolaznik
@KOPITA Baš mi Vas je žao što ne pišete svoje lično mišljenje i stav, jer to čini osobu čovekom. Sve najbolje u životu Vam želim!
Građanin subotice Odgovori
Nažalost ali kako izgleda i kako znamo da od svega neće biti ništa i da će se svakako sagraditi zgrada. To je nazalost tako kod nas. Sramota šta se kod nas radi.
Simo Odgovori
1. Kuca broj 43 je dva puta evidentirana kao objekat od vrednosti. 2. Tu kucu i dve susedne kuce kupuje DG company. Zar bi ih kupili da nisu sigurni da nece u buducnosti imati dozvolu da je sruse? I onda pocinje plan korupcije... 3. Treci put prave PREDLOG da se kuca evidentira kao kulturno dobro. 4. Taj predlog nije obradjen i smatra se da je istekao rok i onda to vise nije kulturno dobro i moze da se rusi
Ako taj predlog nije razmatran onda se taj predlog odbacuje i ostaje STARA odluka, a u ovom slucaju stara i vazeca odluka je da je ovaj objekat od kulturne vrednosti.
Objekat je vec jednom evidentiran i primenjuju se mere zastite i nije ge potrebno ponovo evidentirati, vec je potrebno skinuti ga iz evidencije ako su hteli da ga ruse. Ne moze PREDLOG da bude jaci od vazece ODLUKE.
A tek ove izjave sa Sudskim vestakom su vrlo smesne. Utvrdio je da kuca nije za stanovanje i sta onda? Nije rekao niti moze da kaze da moze da se rusi. Kao pokrili ste se? Svi iz Zavoda u zatvor.
nada Odgovori
strasno saopstenje,nabacali odluke na gomilu k'o cigle i misle da nece niko toliki tekst citati.Tacno ! Dosta nam je bilo par redova( i one izmedju njih) .Ni okupatori nisu toliko rusili!!! Udruzili se bivsi i sadasnji zarad para prodaju dusu grada i jos nas ubedjuju da je sve po zakonu.Sramota !
Kelebijanac Odgovori
Ko je procitao ceo ovaj tekst, kapa dole!
Suboticanin Ljuti Odgovori
ajd dosta demagogije

KOLKO STE UZELI PENEZA ?
A ?
Peki Odgovori
Hahahahaaa......pa svi stanovi su vec unapred prodati vec davno....a vi mlatite praznu slamu
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.