• Pregleda: 10726

Završena revizija (ne)pravilnosti poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2012. godinu

Ovlašćena lica Državne revizorske institucije izvršila su reviziju finansijskih izveštaja subotičkog JKP "Čistoća i Zelenilo" za 2012. godinu i to analizirajući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu. napomene uz finansijske izveštaje, kao i reviziju pravilnosti poslovanja za 2012. godinu. Ovom prilikom nije vršena revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Preduzeća za prethodne godine.
Završena revizija (ne)pravilnosti poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2012. godinu

Predhodne nedelje Subotičke novine su u štampanom izdanju najavile da se priprema obelodanjivanje revizorskog izveštaja o poslovanju JKP “Čistoća i zelenilo” i predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, je juče u podne saopštio šta je tim revizora radeći u subotičkoj "Čistoći" od kraja jula do sada utvrdio.

Dajemo izvode iz Izveštaja revizora koji se odnose na karakteristične aspekte poslovanja, a kompletan izveštaj u PDF formatu možete da pogledate u nastavku.

Važno: zbog lakšeg razumevanja cifre u ovoj vesti će biti izražene u milionima, umesto u hiljadama kako se inače izražava bilans stanja u finansijskim izveštajima (primer: 3.150 miliona dinara = 3 miliona i 150 hiljada dinara).

 • Subotičko javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” tokom 2012. godine nije u Službenom glasniku dalo službeno obaveštenje o zaključenim ugovorima vrednim 123 miliona dinara.
 • Zaključilo je kroz četiri ugovora posao od 9,2 miiona dinara, a da u pozivu za javnu nabavku nije jasno i objektivno definisano šta treba da se radi.
 • Zaključena su još dva ugovora za 5,2 miliona dinara a da ponuđači predhodno nisu ni popunili konkursnu dokumentaciju.
 • “Čistoća” je zaključila još četiri ugovora vredna devet miliona dinara i još tri iz klase tzv. malih vrednosti. čij je zbir 7.9 miliona dinara, za nabavku istovrsnih radova i revizor nalazi da je time prekršen Zakon.
 • Preduzeće je platilo još 113 miliona za robu ili obavljene radove ali nije u postupku javne nabavke izabralo dobavljače. Posao od milion evra je dat mimo javnih nabavki.
 • U seriji kršenja zakona koje je ustanovila nezavisna, Državna revizorska institucija, je i konstatacija revizora da preduzeće nema dokumentaciju  za 18 miliona dinara potrošenih za gorivo. Nema dokaza da je gorivo trošeno za delatnost preduzeća

Revizor se u analizi poslovanja inače, ne bavi istragom ko je i kada točio gorivo i da li samo na NIS-ovoj pumpi, da li su dvojica ili postoji i treći “abonent”. Ko su oni, ko im je dao privilegiju i da li je možda obezbedjenu i imunitetom, kako su mogli da poje svoga konja o tuđem trošku na benzinskoj pumpi a da se plaća iz tuđeg džepa.

Dodajemo još jedan podatak kao deo vesti, koja je u poslednjem momentu stigla u redakciju, revizor saopštava da je našao da je potrošeno još oko 40 miliona dinara, ali dokumentacija ne potvrđuje da je novac otišao u skladu sa Zakonom.

Revizor je svoj izveštaj o poslovanju subotičke “Čistoće” stavio na 120 strana. dajući i mnoge detalje. U prilogu predočavamo i napomene koje je revizor stavio uz svoj izveštaj.

Dodatak: Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja javnog komunalnog preduzeća jkp „čistoća i zelenilo“, subotica za 2012. godinu

Inače, pravni tim Državne revizorske institucije razmatraju nalaze revizora radi podnošenja prijava  pravosudnim organima zbog povreda zakona. Objavljivanje imena odgovornih lica protiv kojih će Institucija podneti prijave može se očekivati u trećoj sedmici januara 2014. godine.

Izdvajamo neke delove iz izveštaja DRI

JAVNE NABAVKE

Poslovi javnih nabavki obavljaju se u okviru sektora za opšte pravne poslove, u koji su uključeni: pravni sektor, sektor razvoja i investicija i sektor za javne nabavke. Plan javnih nabavki doneo je direktor Preduzeća, dana 05.03.2012. godine, na osnovu Finansijskog plana i Programa poslovanja za 2012. godinu, na koje je saglasnost dala Skupština Grada Subotica, dana 09.02.2012 godine.

Planom javnih nabavki za 2012. godinu, procenjena je ukupna vrednost javnih nabavki u iznosu od 128.221 miliona dinara, od čega se na dobra odnosi 87.821 miliona, na usluge 9.600 miliona, a na radove 30.800 miliona dinara.

U toku 2012. godine, na osnovu tromesečnih izveštaja koje je Preduzeće dostavilo Upravi za javne nabavke, zaključeni su ugovori o javnim nabavkama u vrednosti od 126.398 miliona dinara, i to: nabavka dobara u iznosu od 81.980 miliona dinara, nabavka usluga u iznosu od 9.198 miliona dinara i nabavku radova u iznosu od 35.220 miliona dinara, što predstavlja 98,6% planiranih javnih nabavki. Realizacija javnih nabavki ostvarena je kroz 31 postupak javne nabavke male vrednosti i 1 otvoreni postupak.

Od ukupno 14 ugovora o javnim nabavkama male vrednosti, koji su se odnosili na građevinske radove, 13 ugovora je zaključeno sa istim ponuđačem i to: 5 ugovora dok se Ponuđač javljao kao „Dijagonala“ szr, Subotica, a 8 ugovora o javnoj nabavci kada je prema evidenciji Agencije za privredne registre, od 15.06.2012. godine, odlukom osnivača, Ponuđač promenio pravnu formu i naziv u ,,Mima i Zela“ doo, Subotica.

Postupkom revizije, sa aspekta primene Zakona o javnim nabavkama, obuhvaćene su javne nabavke prema sledećem tabelarnom pregledu:

*  vrednost izražena u milionima dinara

Red Br. Broj javne nabavke i vrsta postupka Predmet javne nabavke Izabrani ponuđač Datum zaključenja ugovora Vrednost zaključenog ugovora bez PDV
1. 34/2011-otvoreni postupak Gorivo „NIS“-A.D.-Novi Sad 28.02.2012. 54.129
2. 32/2012-javna nabavka male vrednosti Usluga utovarivača na deponiji „Aktiva trade“ doo, Subotica 31.12.2012. 3.240
3. 29/2012-javna nabavka male vrednosti Industrijska so za posipanje posipanje puteva (370 tona) „Aktiva trade“ doo, Subotica 07.11.2012. 3.256
4. 28/2012-javna nabavka male vrednosti Agregat za zimsku službu (2.500 tona) „Aktiva trade“ doo, Subotica 07.11.2012. 3.250
5. 18/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kanti za smeće (zapremine 120 litara, komada 984) „Top Renome Integral“ doo, Beograd 18.06.2012. 1.968
6. 15/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kanti za smeće(zapremine 120 litara, komada 1271) „Bona Futura“ doo, Beograd 24.04.2012. 2.542
7 03/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kanti za smeće(zapremine 120 litara, komada 694) „Top Renome Integral“ doo, Beograd 23.02.2012. 1.387
8. 26/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada žičane ograde oko pošumljavanja u Žedniku (2500 m2) „Mima i Zela“ doo, Subotica 12.09.2012. 2.903
9. 30/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada žičane ograde oko pošumljavanja u Žedniku (1360 m2) „Mima i Zela“ doo, Subotica 06.11.2012. 1.578
10. 19/2012-javna nabavka male vrednosti Izvođenje kanalizacionih i vodoinstalaterskih radova na izgradnji reciklažnog centra II faza „Mima i Zela“ doo, Subotica 25.06.2012. 2.584
11. 20/2012 -javna nabavka male vrednosti Izvođenje termoizolatorskih stolarskih radova i izvođenje radova za grejanje proizvodnog prostora na izgradnji reciklažnog centra II faza „Mima i Zela“ doo, Subotica 25.06.2012. 2.669
12. 17/2012-javna nabavka male vrednosti Izgradnja betonske kućice za opremu u Dudovoj šumi “Dijagonala“ szr, Subotica 01.06.2012. 737
13. 16/2012-javna nabavka male vrednosti Betoniranje dvorišnog platoa i polaganje nove kanalizacije na deponiji “Dijagonala“ szr, Subotica 31.05.2012. 3.299
14. 04/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kontejnera za smeće (144 komada) „Bona Futura“ doo, Beograd 23.02.2012. 3.309
15. 11/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka sadnog materijala za održavanje i izgradnju javnih zelenih površina u Gradu Subotica „Ligustrum“ doo, Subotica 10.04.2012. 3.311
16. 13/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka sezonskog cveća JP „Palić, Ludaš“ 23.04.2012. 2.000
17. 14/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada urbane opreme “Dijagonala“ szr, Subotica 23.04.02012. 1.498
18. 02/2012-javna nabavka male vrednosti Usluga projektovanja gradskog parka Dudova šuma Subotica „Support“ doo, Subotica 07.02.2012. 3.150
19. 27/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka ogrevnog materijala (140 t mrkog uglja i 120 pr. m. ogrevnog drveta) „Aktiva trade“ doo, Subotica 17.10.2012. 2.312
20. 10/2012-javna nabavka male vrednosti Adaptacija i rekonstrukcija dela poslovnog objekta “Dijagonala“ szr, Subotica 30.03.2012. 3.260
21. 07/2012-javna nabavka male vrednosti Adekvatna oprema sa ugradnjom za izgradnju jezera u Dudovoj šumi(oko 400 metara kvadratnih, dubine do 1,4 m) „Skala Green“ doo, Subotica 28.03.2012. 2.519
22. 06/2012-javna nabavka male vrednosti Nega i održavanje zasada poljozaštitnog pojasa na lokaciji K.O. Donji Grad, Sivački put i rekonstrukcija Pačirskog puta „A & S union“ doo, Subotica 28.03.2012. 1.898
23. 05/2012-javna nabavka male vrednosti Adaptacija i izgradnja otvorenog natkrivenog objekta “Dijagonala“ szr, Subotica 06.03.2012. 870
24. 01/2012-javna nabavka male vrednosti Produženje biotrnova na gradskoj deponiji u Subotici „DG company“ doo, Subotica 26.01.2012. 579
25. 25/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada krova radionice na deponiji „Mima i Zela“ doo, Subotica 28.08.2012. 2.393
26. 24/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada prihvatnog platoa za kabasti otpad i izgradnja dezinfekcionog bazena i puta na izgradnji reciklažnog centra faza-II „Mima i Zela“ doo, Subotica 29.06.2012 1.695
27. 23/2012-javna nabavka male vrednosti Adaptacija prostorija za smeštaj radnika i izmeštanje magacina na izgradnji reciklažnog centra faza-II „Mima i Zela“ doo, Subotica 27.06.2012. 3.068
28. 22/2012-javna nabavka male vrednosti Formiranje uljnog separatora i prostorije za akumulatore na izgradnji reciklažnog centra faza-II „Mima i Zela“ doo, Subotica 26.06.2012. 2.678
29. 21/2012- javna nabavka male vrednosti Održavanje jezera u Dudovoj šumi po periodima „Vrtni atelje“ doo, Subotica 26.06.2012. 455
30. 08/2012- javna nabavka male vrednosti Izrada armiranog betona i armirane PVC folije „Neocolor“ doo, Subotica 29.03.2012. 2.462
31. 09/2012- javna nabavka male vrednosti Nabavka dobara i radova za izgradnju jezera u Dudovoj šumi SZR „Aqua Centar“ Novi Beograd 30.03.2012. 2.149
Ukupno:  123.149 miliona dinara

JAVNE NABAVKE KOD KOJIH SU UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI

Nepravilnosti zbog neobjavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Utvrđeno je da je Preduzeće u toku 2012. godine zaključilo 31 ugovor nakon sprovedenih postupaka javne nabavke, ukupne vrednosti 123.149 miliona dinara (čiji je tabelarni prikaz dat u prethodnoj tabeli), a da nije dostavljalo obaveštenja o zaključenim ugovorima, radi objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije što je suprotno članu 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

Nepravilnosti kod konkursne dokumentacije

1) Preduzeće je u toku 2012. godine sprovodilo postupak javne nabavke, a u konkursnoj dokumentaciji nije navodilo tehničku specifikaciju, koji su predmet javne nabavke. Tehnička specifikacija je obavezan element konkursne dokumentacije, koji omogućava da se predmet javne nabavke (dobra, radovi ili usluge), opišu na jasan i objektivan način i odgovara potrebama naručioca.

U toku 2012. godine Preduzeće je zaključilo 4 ugovora nakon sprovedenog postupka javne nabavke, bez navođenja tehničkih karekteristika (specifikacije) u konkursnoj dokumentaciji i to:

 • Dana 29.03.2012. godine, sa ponuđačem ,,Neocolor“ doo, Subotica, ugovor broj 902-12 ĐF/ET, čiji je predmet: izrada armiranog betona i armiranje PVC folije, a ugovorena vrednost je 2.462 miliona dinara;
 • Dana 30.03.2012. godine, sa ponuđačem ,,Aqua centar“ szr, Novi Beograd, ugovor broj 924-12 ĐF/ET, čiji je predmet radovi na izgradnji jezera u Dudovoj šumi, a ugovorena vrednost je 2.149 miliona dinara;
 • Dana 23.04.2012. godine, sa ponuđačem ,,Dijagonala“ szr, Subotica, ugovor broj 1153-12 ĐF/ET, čiji je predmet izrada urbane opreme, a ugovorena vrednost je 1.498 miliona dinara.
 • Dana 07.02.2012. godine sa Ponuđačem ,,Support“ doo, Subotica, Ugovor broj 364-12 ĐF/ET, čiji je predmet izrada glavnog projekta za rekonstrukciju gradskog parka ,,Dudova šuma“ Subotica, a ugovorena vrednost je 3.150 miliona dinara.

Zbog nenavođenja tehničkih karakteristika u konkursnoj dokumentaciji, Preduzeće je za vrednost zaključenih ugovora, u iznosu od 9.259 miliona dinara postupilo suprotno članu 30. stav 3. tačka 6. i članu 38. Zakona o javnim nabavkama, kao i suprotno članu 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

2) Takođe, u toku 2012. godine Preduzeće je zaključilo 2 ugovora o javnoj nabavci bez popunjene konkursne dokumentacije od strane izabranih Ponuđača i to:

 • Dana 23.04.2012. godine, sa ponuđačem ,,JP Palić Ludoš“ ugovor broj 1152-12 ĐF/ET, za nabavku sezonskog cveća, a vrednost zaključenog ugovora je 2 miliona dinara;
 • Dana 31.05.2012. godine, sa ponuđačem ,,Dijagonala“ szr, Subotica, ugovor broj 1498-12 ĐF/ET, za izvođenje radova - betoniranje dvorišnog platoa i polaganje nove kanalizacije na deponiji, a vrednost zaključenog ugovora je 3.299 miliona dinara

Zbog činjenice da je Preduzeće zaključilo ugovore o javnim nabavkama, a da Ponuđači nisu popunili konkursnu dokumentaciju, za vrednost zaključenih ugovora u iznosu od 5.299 miliona dinara, Preduzeće je postupilo suprotno članu 30. stav 3. tačka 3. 4. i 6. i članu 38. Zakona o javnim nabavkama, kao i suprotno članu 5. 6. i 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

Nepravilnosti kod sprovođenja postupaka javnih nabavki male vrednosti

1) Nabavka kanti i kontejnera za smeće

U toku 2012. godine Preduzeće je zaključilo četiri ugovora javne nabavke male vrednosti istovrsnih dobara čija je ukupna procenjena vrednost, na godišnjem nivou viša od vrednosti određene u zakonu kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije. Predmet javne nabavke su tipske kante i tipski kontejneri za smeće, čija ukupna procenjena vrednost iznosi 9.197 miliona dinara bez PDV-a.

Za nabavku pomenutih dobara zaključeni su sledeći ugovori o javnim nabakama male vrednosti:

 • Ugovor broj 498-12 ĐF/ET od 23.02.2012. godine, zaključen sa preduzećem „Top Renome Integral“ doo, Beograd u iznosu od 1.378 miliona dinara, za nabavku kanti za smeće zapremine 120 litara;
 • Ugovor broj 1218-12 ĐF/ET od 30.04.2012. godine, zaključen sa preduzećem „Bona Futura“ doo, Beograd u iznosu od 2.542 miliona dinara, za nabavku kanti za smeće zapremine 120 litara;
 • Ugovor broj 1653-12 ĐF/ET od 18.06.2012. godine, zaključen sa preduzećem „Top Renome Integral“ doo, Beograd u iznosu od 1.968 miliona dinara, za nabavku kanti za smeće zapremine 120 litara;
 • Ugovor broj 499-12 ĐF/ET od 23.02.2012. godine zaključen sa preduzećem „Bona Futura“ doo, Beograd u iznosu od 3.309 miliona dinara za nabavku tipskih kontejnera za smeće zapremine 1,1 m3 .

U odabiru ovakvog postupka nabavke kanti i kontejnera za smeće, pređašnje odgovorno lice Preduzeća je dalo sledeće objašnjenje: „prilikom ove nabavke načinjena je proceduralna greška, nabavku je finansirao Grad Subotica, a u samom postupku nabavke je vođeno računa o zaštiti javnih sredstava“.

Usled utvrđene činjenice, da je procenjena vrednost nabavljenih istovrsnih dobara na godišnjem nivou, veća od vrednosti za koju je predviđen postupak javne nabavke male vrednosti, određene u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, zbog čega je trebalo sprovesti otvoreni postupak javne nabavke, Preduzeće je za iznos od 9.197 miliona dinara postupilo suprotno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

2) Izrada žičane ograde

Preduzeće je u 2012. godini zaključilo dva ugovora sa preduzećem „Mima i Zela“ doo, Subotica o javnoj nabavci male vrednosti - izrada žičane ograde oko pošumljavanja u Žedniku u ukupnoj vrednosti od 4.481 miliona dinara bez PDV-a i to:

 • Javna nabavka broj 26/2012 - ugovor broj 2475-12 ĐF/ET od 12.09.2012. godine u iznosu od 2.903 miliona dinara. Za izvršen promet, po ovom ugovoru primljen je račun br. 23/12 od 18.10.2012. godine koji je u Preduzeću zaveden pod brojem 2/2986 od 07.11.2012. godine.
 • Javna nabavka broj 30/2012 - ugovor broj 3043-12 ĐF/ET od 06.11.2012. godine u iznosu od 1.578 miliona dinara. Za izvršen promet, po ovom ugovoru primljen je račun br. 25/12 od 23.10.2012. godine, koji je u Preduzeću zaveden pod brojem 2/2985 od 07.11.2012. godine.

Za radove na žičanoj ogradi u Žedniku, Preduzeće je u 2011. godini sa “Dijagonala“ szr, Subotica zaključilo jedan ugovor o javnoj nabavci male vrednosti, po kojem je primilo račun br 03/12 od 11.04.2012 godine na iznos od 2.752 miliona dinara, koji je zaveden pod brojem 2/215 dana 30.04.2012. godine.

Takođe, Preduzeće je za radove na žičanoj ogradi u Žedniku primilo račun broj 08/12 od 21.06.2012. godine od preduzeća „Mima i Zela“ doo, Subotica u iznosu od 360 hiljada dinara, koji je zaveden pod brojem 1655 dana 21.06.2012. godine po kojem nije sprovedena javna nabavka, niti je zaključen ugovor o izvođenju radova.

Preduzeće je za deo istovrsnog dobra sprovelo postupak javne nabavke male vrednosti, a za deo nije sproveden nikakav postupak, zbog čega se konstatuje da je za nabavku radova u ukupnom iznosu od 7.593 miliona dinara, a zbog nesprovođenja otvorenog postupka javne nabavke, Preduzeće postupilo suprotno članu 20. zakona o javnim nabavkama.

Ostale nepravilnosti možete da pogledate na 31. stranici PDF izveštaja (120 stranica).

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Troškovi reprezentacije iznose 3.732 miliona dinara, a odnose se na troškove u ugostiteljskim objektima u iznosu od 1.403 miliona dinara, ostale troškove reprezentacije u poslovnim prostorijama Preduzeća u iznosu od 2.329 miliona dinara.

Napomene uz Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“, Subotica za 2012. godinu: Programom poslovanja za 2012. godinu ovi rashodi su predviđeni u iznosu od 1.800 miliona dinara što je više za 1.932 miliona dinara u odnosu na Program poslovanja za 2012. godinu.

SUDSKI SPOROVI

Na dan 31.12.2012. godine u toku su 7 sudskih sporova u kojima je Preduzeće je tužena strana, a ukupna vrednost sporova iznosi 1.062 miliona dinara, od čega se na naknadu štete fizičkom licu zbog pada sa drveta odnosi jedan spor u iznosu od 142 hiljade dinara, a preostali iznos od 920 hiljada dinara čine sporovi, koji su takođe pokrenuli građani, zbog ujeda pasa lutalica.

povezane teme

47
ka Odgovori
Poslovanje bez kontrole, nema kontrole, jer su zaposleni iz raznih partija. Odbornici odnosno naši izabranici, odnose se prema obavezi koja proističe iz date zakleteve, najbalže rečeno neodgovorno.
Narednih 90 dana trebamo se uveriti da smo kakve takve izabrali. Ne zaslužujemo bolje.
ja Odgovori
Veoma je zanimljivo da je firma "MIMA I ZELA" otvorena 11.06.2012. a ugovor sa javnim preduzecem je potpisan 26.06.2012.

Ovo je slucaj za tuzilastvo i olim Vas da to prosledite.
jiskTin Odgovori
Dakle, od toliko buke, na kraju ništa... Kršenje procedura.

I sad će neko na ovoj temi da gradi svoju političku priču... A kada će revizija u Vodovod? Ili u Subotica-trans?
luka Odgovori
DS biznis- snaga pristojnih ljudi i za bolju budućnost. Ovo je samo za godinu dana, zaista pristojno nema šta. Sad malo direkciju, pa zavod, pa opet gradsku upravu , tržnicu.......stomatologija, oftamologija, školovanje po falusima i megatrendovima. Skakavci i kolera su kroz istoriju bile manja pošast od ove žute kuge. Možete ovo sve da demantujete na konfernciji za medije koju bi mogli održati na platou dr. Zorana Đinđića
Vesko Odgovori
Sta god da je rađeno i urađeno mimo zakona,pored DS odgovorni su i mnogi iz ove koalicije na
na vlasti,na celu sa gradonacelnikom i njegovim zamenikom i ostalim odbornicima vladajuce koali-
cije,sem Almasije, Đule i orignalnih naprednjaka,ali ne i onih koji su ne tako davno "preleteli" u SNS.
Darth Odgovori
I ko će u bajbokanu?
grande Odgovori
1000 din jeste hiljadu dinara, ali... 2.329 hiljada dinara, nije hiljada, već dva tačka 329 miliona dinara, tj dva miliona tri stotine dvadeset i devet hiljada dinara! Dva koma toliko miliona, a ne 2.329 hiljada! Ukupan iznos ispod predmeta nabavke: 123.149! Potom u tekstu se navodi iznos od 123 tačka 149 hiljada dinara! Zar nije reč o iznosu od 123 miliona i skoro pa sto pedeset HILJADA dinara?
mirosalv Odgovori
jaaooooo kakva blamaza aktuelnog gradonacelnika.Spin i pokusaj pravljenja afere je potpuno propao.Pa ako se malo pogleda bolje gotovo u svim revizijama u Srbiji postoje isti problemi.U svakom slucaju neka svi koji treba da rade rade svoj posao ali mrzim kada neko zeli na ovakvim stavrima da dobije jeftine politicke poene.
Miki Odgovori
Da je u Cistoci samo DS umesan, ovaj izvestaj bi sigurno mnogo drugaciji bio. Steta sto su gorivo tankovali i neki drugi, sada mnogo bitni ljudi, da ne kazem - vladajuci, verujte da bi drugacije sve izgledalo. A ovo sto se vidi e to je kako je DS upravljao Suboticom dok je bio apsolut. Vladar u gradu. Pa pomislite jos nekad da glasate za njih.
pravda Odgovori
LOPOVE u zatvor, ispitati poslovanje u svim javnim preduzećima, kasarnu pretvoriti u ZATVOR i sve ih tamo strpati DOŽIVOTNO.
pitalica Odgovori
a kako to da niko nije uhapšen u subotici zbog ovoga ??p.................a
Grgi Odgovori
Iskren da budem, ovo za mene ima znacaja jedino ako nije uradjeno ono za sta se platilo.
A za eventualne pogreske u sklapanju posla, ili vecu cenu... za to moze da se trazi odgovornost.
Veteran Odgovori
Gospodo pod hitno zatražiti da se u sve ove igre uključi i UKP,pa redom od jednog JP,do drugog!Ovde je reč o '12 god.samo,a šta je tek rađeno u predhodnim godinama kad su bili sigurni da izbora nema i neće biti?Znali su dobro da im se drma fotelja u '12 god.,pa je koliko toliko bilo opreza,ali ranije kada UKP bude češljala papire svih JP,biće i više nego jasno zašto se ''nije''mogla i smela promeniti vlast u Subotici,i zašto se i sada neki upiru iz petnih žila da to osujete po svaku cenu?!
Mile Odgovori
Iz ovoga svega se može zaključiti da u većini slučajeva nije poštovana procedura javnih nabavki što je generalno problem u čitavoj Srbiji.

Ne znam da li je to zbog loše napisanog Zakona o javnim nabavkama ili problema njegove primenjivosti u realnosti. Evo šta se dešava samo sa apotekama i bolnicama zbog ovog Zakona. Čas nema lekova, čas medicinske opreme.

Čini mi se da se ovim Zakonom i velikim medijskim praćenjem primene istog zapravo skreće pažnja nas građana od pravih zloupotreba i pljačkanja nas građana.
emkimke Odgovori
Cemu se radujete? Mislim na vas koji lajkujete i komentarisete ovu vest. Posle ovoga ce vama i svima nama biti bolje? Imacemo vece plate, penzije itd? E necemo, ni slucajno!!! Nego ce sada novi ljudi sesti u te fotelje (mislim na ove novokompovane postenjacine koje sad vedre i oblace gradom) i oni ce nastaviti tamo gde su prethodni stali. Niste valjda toliko naivni da mislite kako ce oni posteno raditi za dobrobit grada i gradjana. Na kraju samo da napomenem da nisam ni za jednu partiju, jer su oni svi isti, gola g...na!!!
ffilozoff Odgovori
Tresla se gora,rodio se mis!
Sokrat Odgovori
Da nije tužno i žalosno bilo bi smešno. Ceo grad je brujao mesecima o ovome a niko se nije usudio da zagrebe sve dok braća Daltoni i cela žuta bolumenta nisu pali sa vlasti.
Sada će nastati histerija do ponedeljka da se Maglai sruši sa vlasti i ovo razgolićavanje spreči.
Takođe upečatljivi su mi komentari ljudi koji ovo smatraju "normalnim, uobičajnim ili pak pravdaju da se kralo ali krali su i drugi" njima želim da sačuvaju bar malo dostojanstva, jer znamo da "Nije bilo zle namere"!
tamerlan Odgovori
Slažem se da tužilaštvo treba da se bavi ovim izveštajem ako ima osnova za to, medjutim, pitao bih zašto kao gradjani ostajemo uskraćeni za revizorske izveštaje i svih ostalih gradskih javnih preduzeća, i zašto je fokus priče ovih dana usmeren samo na jedno preduzeće ?
Da li to znači da su ostali izveštaji besprekorni, ili to znači da ćemo dobiti dirigovani uvid u poslovanje onih preduzeća za koja samo nekom odgovara da se zna.
Zar ne zaslužujemo da znamo kako nam posluju sva gradska preduzeća po revizorskim izveštajima ?
josa Odgovori
emkimke-u-jeste toliko smo naivni da mislimo da toliko i tako bezobrazno krast kao ovi dosada nemoze.Meni licno bi billo dovoljno da neko od njih dospe u zatvor.Kao sto se SVM otarasio Kase.tako bi mogao i DS da uradi sa svojim lopovima,ako zeli opet na vlast.
Kepke Odgovori
Svašta ovde sada može da se napiše, ali ČINJENICA je da je zamenik direktora u periodu na koji se odnosi ovaj izveštaj DRI bio Slobodan Milošev kojeg je Jene Maglai predložio za direktora JKP Čistoća i zelenilo.
Pametnom je dovoljno.
kalimero Odgovori
Poštovani uredniče Ljubiša ili ko god,
ovde mnogi ljudi ne shvataju da su ove cifre "izvađene" iz bilansa stanja ili uspeha (završnog računa) i da se tamo moraju pisati u hiljadama dinara.
Pre tabele je fusnota da su podaci u hiljadama dinara,malim slovima napisano,trebalo je to istaći ili još bolje ova tabela bi mnogo bolje izgledala sa te tri nule jer malo bolje uticalo na psihu građana.
MIRE Odgovori
ovde je lakše da nam se saopšti da li je nešto u toj izbornoj godini bilo po propisu u čistoći pošto nas ds ubeđuje da smo mi za ovo glasali.
Reprezentacija Odgovori
Troškovi reprezentacije iznose 3.732 hiljada dinara...ohohhohhoooooooo.... znate da je holesterol stetan po krvne sudove! Ova drzava da oformi i 3.000 revizorskih komisija, one nazalost ne bi stigle pogledati sve ustanove. Pa ovu su gledali 6 meseci! Kakav lopovluk, jezivo! A radnici im rade za ko zna kakve plate. Tuga.
pajo Odgovori
I sad cebiti kaznjeni radnici! Kao i svim javnim preduzecima poslovodstvo samo zna da namece gluposti i preti radnicima samo da se nevidi sta oni rade a oni pazare tepefone za za tise hilada eura i slicno!!!A preduzece zbog njh propada ili trosi za nebitne stvari nase novce!
Gat Odgovori
Neka izađu sada gospoda iz DS u Matka Vukovića i neka nam kažu ko je sve točio gorivo po pumpama na račun Čistoće i zelenila!!!
@sokrat Odgovori
Kao i obicno lupetas najstrasnije ali smo vec navikli na tebe.DRI je u cistoci od Marta 2013 i apsolutno je nebitno ko je na vlasti u Subotici jer su oni Drzavni organ RS.Rade u svim gradovima.Ako odes na sajt dri videces 67 izvestaja i u svima se javljaju nepravilnosti slicne kao i ovde.Npr u MUP,gradu Novom Sadu,Loznici, i mnogo drugih gde je i SNS na vlasti.Znaci pre izliva tvoje mrznje malo se raspitaj da ne bi vise zagadjivao ovaj prostor svojim glupostima.Neka nadlezni organi ispitaju ako je ista bilo protivzakonito i tu niko nista ne spori.Samo nemoj da lupas jer nema veze ko je na vlasti ,cisto zarad istine
Milan Odgovori
Ovo je kriminal na kub!Sada je na tužilaštvu i pravosudju pokrenu postupke, Po ovome što je pronadjeno zatvor ne gine direktoru,clanovima komisije za javne a biće hapšenja i pojedinih vlasnika firmi koji su dobili na ovako kriminalan način poslove za koje je pitanje da li su stvarno i izvršeni. Medju tim firmama ima i onih koje po APR nemaju ni jednog zaposlenog a imale su milionski promet sa jkp Čistoća i zelenilo.
mIS Odgovori
Stvarno volio da neko konacno pocne da odgovra za svoj rad,bez obzira o kome se radi i da o tome
nasi građani budu obavesteni.
juli Odgovori
Radila sam u jednoj privatnoj gradjevinskoj firmi sa stovaristem gradjevinskog materijala. Jos 2008. 2009. itd je jedna od navedenih firmi izvodila I radove na kuci direktora Cistoce I na Deponiji a sve se fakturisalo Cistoci!!
Sting Odgovori
Pitajte gospodina odbornika s brkovima koliko je dobio goriva od Cistoce
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.