Komentara: 47
Pregleda: 10874

Završena revizija (ne)pravilnosti poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2012. godinu

27.12.2013. u 00:00h
Ovlašćena lica Državne revizorske institucije izvršila su reviziju finansijskih izveštaja subotičkog JKP "Čistoća i Zelenilo" za 2012. godinu i to analizirajući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu. napomene uz finansijske izveštaje, kao i reviziju pravilnosti poslovanja za 2012. godinu. Ovom prilikom nije vršena revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Preduzeća za prethodne godine.
Završena revizija (ne)pravilnosti poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2012. godinu

Predhodne nedelje Subotičke novine su u štampanom izdanju najavile da se priprema obelodanjivanje revizorskog izveštaja o poslovanju JKP “Čistoća i zelenilo” i predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, je juče u podne saopštio šta je tim revizora radeći u subotičkoj "Čistoći" od kraja jula do sada utvrdio.

Dajemo izvode iz Izveštaja revizora koji se odnose na karakteristične aspekte poslovanja, a kompletan izveštaj u PDF formatu možete da pogledate u nastavku.

Važno: zbog lakšeg razumevanja cifre u ovoj vesti će biti izražene u milionima, umesto u hiljadama kako se inače izražava bilans stanja u finansijskim izveštajima (primer: 3.150 miliona dinara = 3 miliona i 150 hiljada dinara).

 • Subotičko javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” tokom 2012. godine nije u Službenom glasniku dalo službeno obaveštenje o zaključenim ugovorima vrednim 123 miliona dinara.
 • Zaključilo je kroz četiri ugovora posao od 9,2 miiona dinara, a da u pozivu za javnu nabavku nije jasno i objektivno definisano šta treba da se radi.
 • Zaključena su još dva ugovora za 5,2 miliona dinara a da ponuđači predhodno nisu ni popunili konkursnu dokumentaciju.
 • “Čistoća” je zaključila još četiri ugovora vredna devet miliona dinara i još tri iz klase tzv. malih vrednosti. čij je zbir 7.9 miliona dinara, za nabavku istovrsnih radova i revizor nalazi da je time prekršen Zakon.
 • Preduzeće je platilo još 113 miliona za robu ili obavljene radove ali nije u postupku javne nabavke izabralo dobavljače. Posao od milion evra je dat mimo javnih nabavki.
 • U seriji kršenja zakona koje je ustanovila nezavisna, Državna revizorska institucija, je i konstatacija revizora da preduzeće nema dokumentaciju  za 18 miliona dinara potrošenih za gorivo. Nema dokaza da je gorivo trošeno za delatnost preduzeća

Revizor se u analizi poslovanja inače, ne bavi istragom ko je i kada točio gorivo i da li samo na NIS-ovoj pumpi, da li su dvojica ili postoji i treći “abonent”. Ko su oni, ko im je dao privilegiju i da li je možda obezbedjenu i imunitetom, kako su mogli da poje svoga konja o tuđem trošku na benzinskoj pumpi a da se plaća iz tuđeg džepa.

Dodajemo još jedan podatak kao deo vesti, koja je u poslednjem momentu stigla u redakciju, revizor saopštava da je našao da je potrošeno još oko 40 miliona dinara, ali dokumentacija ne potvrđuje da je novac otišao u skladu sa Zakonom.

Revizor je svoj izveštaj o poslovanju subotičke “Čistoće” stavio na 120 strana. dajući i mnoge detalje. U prilogu predočavamo i napomene koje je revizor stavio uz svoj izveštaj.

Dodatak: Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja javnog komunalnog preduzeća jkp „čistoća i zelenilo“, subotica za 2012. godinu

Inače, pravni tim Državne revizorske institucije razmatraju nalaze revizora radi podnošenja prijava  pravosudnim organima zbog povreda zakona. Objavljivanje imena odgovornih lica protiv kojih će Institucija podneti prijave može se očekivati u trećoj sedmici januara 2014. godine.

Izdvajamo neke delove iz izveštaja DRI

JAVNE NABAVKE

Poslovi javnih nabavki obavljaju se u okviru sektora za opšte pravne poslove, u koji su uključeni: pravni sektor, sektor razvoja i investicija i sektor za javne nabavke. Plan javnih nabavki doneo je direktor Preduzeća, dana 05.03.2012. godine, na osnovu Finansijskog plana i Programa poslovanja za 2012. godinu, na koje je saglasnost dala Skupština Grada Subotica, dana 09.02.2012 godine.

Planom javnih nabavki za 2012. godinu, procenjena je ukupna vrednost javnih nabavki u iznosu od 128.221 miliona dinara, od čega se na dobra odnosi 87.821 miliona, na usluge 9.600 miliona, a na radove 30.800 miliona dinara.

U toku 2012. godine, na osnovu tromesečnih izveštaja koje je Preduzeće dostavilo Upravi za javne nabavke, zaključeni su ugovori o javnim nabavkama u vrednosti od 126.398 miliona dinara, i to: nabavka dobara u iznosu od 81.980 miliona dinara, nabavka usluga u iznosu od 9.198 miliona dinara i nabavku radova u iznosu od 35.220 miliona dinara, što predstavlja 98,6% planiranih javnih nabavki. Realizacija javnih nabavki ostvarena je kroz 31 postupak javne nabavke male vrednosti i 1 otvoreni postupak.

Od ukupno 14 ugovora o javnim nabavkama male vrednosti, koji su se odnosili na građevinske radove, 13 ugovora je zaključeno sa istim ponuđačem i to: 5 ugovora dok se Ponuđač javljao kao „Dijagonala“ szr, Subotica, a 8 ugovora o javnoj nabavci kada je prema evidenciji Agencije za privredne registre, od 15.06.2012. godine, odlukom osnivača, Ponuđač promenio pravnu formu i naziv u ,,Mima i Zela“ doo, Subotica.

Postupkom revizije, sa aspekta primene Zakona o javnim nabavkama, obuhvaćene su javne nabavke prema sledećem tabelarnom pregledu:

*  vrednost izražena u milionima dinara

Red Br. Broj javne nabavke i vrsta postupka Predmet javne nabavke Izabrani ponuđač Datum zaključenja ugovora Vrednost zaključenog ugovora bez PDV
1. 34/2011-otvoreni postupak Gorivo „NIS“-A.D.-Novi Sad 28.02.2012. 54.129
2. 32/2012-javna nabavka male vrednosti Usluga utovarivača na deponiji „Aktiva trade“ doo, Subotica 31.12.2012. 3.240
3. 29/2012-javna nabavka male vrednosti Industrijska so za posipanje posipanje puteva (370 tona) „Aktiva trade“ doo, Subotica 07.11.2012. 3.256
4. 28/2012-javna nabavka male vrednosti Agregat za zimsku službu (2.500 tona) „Aktiva trade“ doo, Subotica 07.11.2012. 3.250
5. 18/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kanti za smeće (zapremine 120 litara, komada 984) „Top Renome Integral“ doo, Beograd 18.06.2012. 1.968
6. 15/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kanti za smeće(zapremine 120 litara, komada 1271) „Bona Futura“ doo, Beograd 24.04.2012. 2.542
7 03/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kanti za smeće(zapremine 120 litara, komada 694) „Top Renome Integral“ doo, Beograd 23.02.2012. 1.387
8. 26/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada žičane ograde oko pošumljavanja u Žedniku (2500 m2) „Mima i Zela“ doo, Subotica 12.09.2012. 2.903
9. 30/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada žičane ograde oko pošumljavanja u Žedniku (1360 m2) „Mima i Zela“ doo, Subotica 06.11.2012. 1.578
10. 19/2012-javna nabavka male vrednosti Izvođenje kanalizacionih i vodoinstalaterskih radova na izgradnji reciklažnog centra II faza „Mima i Zela“ doo, Subotica 25.06.2012. 2.584
11. 20/2012 -javna nabavka male vrednosti Izvođenje termoizolatorskih stolarskih radova i izvođenje radova za grejanje proizvodnog prostora na izgradnji reciklažnog centra II faza „Mima i Zela“ doo, Subotica 25.06.2012. 2.669
12. 17/2012-javna nabavka male vrednosti Izgradnja betonske kućice za opremu u Dudovoj šumi “Dijagonala“ szr, Subotica 01.06.2012. 737
13. 16/2012-javna nabavka male vrednosti Betoniranje dvorišnog platoa i polaganje nove kanalizacije na deponiji “Dijagonala“ szr, Subotica 31.05.2012. 3.299
14. 04/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka tipskih kontejnera za smeće (144 komada) „Bona Futura“ doo, Beograd 23.02.2012. 3.309
15. 11/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka sadnog materijala za održavanje i izgradnju javnih zelenih površina u Gradu Subotica „Ligustrum“ doo, Subotica 10.04.2012. 3.311
16. 13/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka sezonskog cveća JP „Palić, Ludaš“ 23.04.2012. 2.000
17. 14/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada urbane opreme “Dijagonala“ szr, Subotica 23.04.02012. 1.498
18. 02/2012-javna nabavka male vrednosti Usluga projektovanja gradskog parka Dudova šuma Subotica „Support“ doo, Subotica 07.02.2012. 3.150
19. 27/2012-javna nabavka male vrednosti Nabavka ogrevnog materijala (140 t mrkog uglja i 120 pr. m. ogrevnog drveta) „Aktiva trade“ doo, Subotica 17.10.2012. 2.312
20. 10/2012-javna nabavka male vrednosti Adaptacija i rekonstrukcija dela poslovnog objekta “Dijagonala“ szr, Subotica 30.03.2012. 3.260
21. 07/2012-javna nabavka male vrednosti Adekvatna oprema sa ugradnjom za izgradnju jezera u Dudovoj šumi(oko 400 metara kvadratnih, dubine do 1,4 m) „Skala Green“ doo, Subotica 28.03.2012. 2.519
22. 06/2012-javna nabavka male vrednosti Nega i održavanje zasada poljozaštitnog pojasa na lokaciji K.O. Donji Grad, Sivački put i rekonstrukcija Pačirskog puta „A & S union“ doo, Subotica 28.03.2012. 1.898
23. 05/2012-javna nabavka male vrednosti Adaptacija i izgradnja otvorenog natkrivenog objekta “Dijagonala“ szr, Subotica 06.03.2012. 870
24. 01/2012-javna nabavka male vrednosti Produženje biotrnova na gradskoj deponiji u Subotici „DG company“ doo, Subotica 26.01.2012. 579
25. 25/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada krova radionice na deponiji „Mima i Zela“ doo, Subotica 28.08.2012. 2.393
26. 24/2012-javna nabavka male vrednosti Izrada prihvatnog platoa za kabasti otpad i izgradnja dezinfekcionog bazena i puta na izgradnji reciklažnog centra faza-II „Mima i Zela“ doo, Subotica 29.06.2012 1.695
27. 23/2012-javna nabavka male vrednosti Adaptacija prostorija za smeštaj radnika i izmeštanje magacina na izgradnji reciklažnog centra faza-II „Mima i Zela“ doo, Subotica 27.06.2012. 3.068
28. 22/2012-javna nabavka male vrednosti Formiranje uljnog separatora i prostorije za akumulatore na izgradnji reciklažnog centra faza-II „Mima i Zela“ doo, Subotica 26.06.2012. 2.678
29. 21/2012- javna nabavka male vrednosti Održavanje jezera u Dudovoj šumi po periodima „Vrtni atelje“ doo, Subotica 26.06.2012. 455
30. 08/2012- javna nabavka male vrednosti Izrada armiranog betona i armirane PVC folije „Neocolor“ doo, Subotica 29.03.2012. 2.462
31. 09/2012- javna nabavka male vrednosti Nabavka dobara i radova za izgradnju jezera u Dudovoj šumi SZR „Aqua Centar“ Novi Beograd 30.03.2012. 2.149
Ukupno:  123.149 miliona dinara

JAVNE NABAVKE KOD KOJIH SU UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI

Nepravilnosti zbog neobjavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Utvrđeno je da je Preduzeće u toku 2012. godine zaključilo 31 ugovor nakon sprovedenih postupaka javne nabavke, ukupne vrednosti 123.149 miliona dinara (čiji je tabelarni prikaz dat u prethodnoj tabeli), a da nije dostavljalo obaveštenja o zaključenim ugovorima, radi objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije što je suprotno članu 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

Nepravilnosti kod konkursne dokumentacije

1) Preduzeće je u toku 2012. godine sprovodilo postupak javne nabavke, a u konkursnoj dokumentaciji nije navodilo tehničku specifikaciju, koji su predmet javne nabavke. Tehnička specifikacija je obavezan element konkursne dokumentacije, koji omogućava da se predmet javne nabavke (dobra, radovi ili usluge), opišu na jasan i objektivan način i odgovara potrebama naručioca.

U toku 2012. godine Preduzeće je zaključilo 4 ugovora nakon sprovedenog postupka javne nabavke, bez navođenja tehničkih karekteristika (specifikacije) u konkursnoj dokumentaciji i to:

 • Dana 29.03.2012. godine, sa ponuđačem ,,Neocolor“ doo, Subotica, ugovor broj 902-12 ĐF/ET, čiji je predmet: izrada armiranog betona i armiranje PVC folije, a ugovorena vrednost je 2.462 miliona dinara;
 • Dana 30.03.2012. godine, sa ponuđačem ,,Aqua centar“ szr, Novi Beograd, ugovor broj 924-12 ĐF/ET, čiji je predmet radovi na izgradnji jezera u Dudovoj šumi, a ugovorena vrednost je 2.149 miliona dinara;
 • Dana 23.04.2012. godine, sa ponuđačem ,,Dijagonala“ szr, Subotica, ugovor broj 1153-12 ĐF/ET, čiji je predmet izrada urbane opreme, a ugovorena vrednost je 1.498 miliona dinara.
 • Dana 07.02.2012. godine sa Ponuđačem ,,Support“ doo, Subotica, Ugovor broj 364-12 ĐF/ET, čiji je predmet izrada glavnog projekta za rekonstrukciju gradskog parka ,,Dudova šuma“ Subotica, a ugovorena vrednost je 3.150 miliona dinara.

Zbog nenavođenja tehničkih karakteristika u konkursnoj dokumentaciji, Preduzeće je za vrednost zaključenih ugovora, u iznosu od 9.259 miliona dinara postupilo suprotno članu 30. stav 3. tačka 6. i članu 38. Zakona o javnim nabavkama, kao i suprotno članu 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

2) Takođe, u toku 2012. godine Preduzeće je zaključilo 2 ugovora o javnoj nabavci bez popunjene konkursne dokumentacije od strane izabranih Ponuđača i to:

 • Dana 23.04.2012. godine, sa ponuđačem ,,JP Palić Ludoš“ ugovor broj 1152-12 ĐF/ET, za nabavku sezonskog cveća, a vrednost zaključenog ugovora je 2 miliona dinara;
 • Dana 31.05.2012. godine, sa ponuđačem ,,Dijagonala“ szr, Subotica, ugovor broj 1498-12 ĐF/ET, za izvođenje radova - betoniranje dvorišnog platoa i polaganje nove kanalizacije na deponiji, a vrednost zaključenog ugovora je 3.299 miliona dinara

Zbog činjenice da je Preduzeće zaključilo ugovore o javnim nabavkama, a da Ponuđači nisu popunili konkursnu dokumentaciju, za vrednost zaključenih ugovora u iznosu od 5.299 miliona dinara, Preduzeće je postupilo suprotno članu 30. stav 3. tačka 3. 4. i 6. i članu 38. Zakona o javnim nabavkama, kao i suprotno članu 5. 6. i 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

Nepravilnosti kod sprovođenja postupaka javnih nabavki male vrednosti

1) Nabavka kanti i kontejnera za smeće

U toku 2012. godine Preduzeće je zaključilo četiri ugovora javne nabavke male vrednosti istovrsnih dobara čija je ukupna procenjena vrednost, na godišnjem nivou viša od vrednosti određene u zakonu kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije. Predmet javne nabavke su tipske kante i tipski kontejneri za smeće, čija ukupna procenjena vrednost iznosi 9.197 miliona dinara bez PDV-a.

Za nabavku pomenutih dobara zaključeni su sledeći ugovori o javnim nabakama male vrednosti:

 • Ugovor broj 498-12 ĐF/ET od 23.02.2012. godine, zaključen sa preduzećem „Top Renome Integral“ doo, Beograd u iznosu od 1.378 miliona dinara, za nabavku kanti za smeće zapremine 120 litara;
 • Ugovor broj 1218-12 ĐF/ET od 30.04.2012. godine, zaključen sa preduzećem „Bona Futura“ doo, Beograd u iznosu od 2.542 miliona dinara, za nabavku kanti za smeće zapremine 120 litara;
 • Ugovor broj 1653-12 ĐF/ET od 18.06.2012. godine, zaključen sa preduzećem „Top Renome Integral“ doo, Beograd u iznosu od 1.968 miliona dinara, za nabavku kanti za smeće zapremine 120 litara;
 • Ugovor broj 499-12 ĐF/ET od 23.02.2012. godine zaključen sa preduzećem „Bona Futura“ doo, Beograd u iznosu od 3.309 miliona dinara za nabavku tipskih kontejnera za smeće zapremine 1,1 m3 .

U odabiru ovakvog postupka nabavke kanti i kontejnera za smeće, pređašnje odgovorno lice Preduzeća je dalo sledeće objašnjenje: „prilikom ove nabavke načinjena je proceduralna greška, nabavku je finansirao Grad Subotica, a u samom postupku nabavke je vođeno računa o zaštiti javnih sredstava“.

Usled utvrđene činjenice, da je procenjena vrednost nabavljenih istovrsnih dobara na godišnjem nivou, veća od vrednosti za koju je predviđen postupak javne nabavke male vrednosti, određene u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, zbog čega je trebalo sprovesti otvoreni postupak javne nabavke, Preduzeće je za iznos od 9.197 miliona dinara postupilo suprotno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

2) Izrada žičane ograde

Preduzeće je u 2012. godini zaključilo dva ugovora sa preduzećem „Mima i Zela“ doo, Subotica o javnoj nabavci male vrednosti - izrada žičane ograde oko pošumljavanja u Žedniku u ukupnoj vrednosti od 4.481 miliona dinara bez PDV-a i to:

 • Javna nabavka broj 26/2012 - ugovor broj 2475-12 ĐF/ET od 12.09.2012. godine u iznosu od 2.903 miliona dinara. Za izvršen promet, po ovom ugovoru primljen je račun br. 23/12 od 18.10.2012. godine koji je u Preduzeću zaveden pod brojem 2/2986 od 07.11.2012. godine.
 • Javna nabavka broj 30/2012 - ugovor broj 3043-12 ĐF/ET od 06.11.2012. godine u iznosu od 1.578 miliona dinara. Za izvršen promet, po ovom ugovoru primljen je račun br. 25/12 od 23.10.2012. godine, koji je u Preduzeću zaveden pod brojem 2/2985 od 07.11.2012. godine.

Za radove na žičanoj ogradi u Žedniku, Preduzeće je u 2011. godini sa “Dijagonala“ szr, Subotica zaključilo jedan ugovor o javnoj nabavci male vrednosti, po kojem je primilo račun br 03/12 od 11.04.2012 godine na iznos od 2.752 miliona dinara, koji je zaveden pod brojem 2/215 dana 30.04.2012. godine.

Takođe, Preduzeće je za radove na žičanoj ogradi u Žedniku primilo račun broj 08/12 od 21.06.2012. godine od preduzeća „Mima i Zela“ doo, Subotica u iznosu od 360 hiljada dinara, koji je zaveden pod brojem 1655 dana 21.06.2012. godine po kojem nije sprovedena javna nabavka, niti je zaključen ugovor o izvođenju radova.

Preduzeće je za deo istovrsnog dobra sprovelo postupak javne nabavke male vrednosti, a za deo nije sproveden nikakav postupak, zbog čega se konstatuje da je za nabavku radova u ukupnom iznosu od 7.593 miliona dinara, a zbog nesprovođenja otvorenog postupka javne nabavke, Preduzeće postupilo suprotno članu 20. zakona o javnim nabavkama.

Ostale nepravilnosti možete da pogledate na 31. stranici PDF izveštaja (120 stranica).

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Troškovi reprezentacije iznose 3.732 miliona dinara, a odnose se na troškove u ugostiteljskim objektima u iznosu od 1.403 miliona dinara, ostale troškove reprezentacije u poslovnim prostorijama Preduzeća u iznosu od 2.329 miliona dinara.

Napomene uz Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“, Subotica za 2012. godinu: Programom poslovanja za 2012. godinu ovi rashodi su predviđeni u iznosu od 1.800 miliona dinara što je više za 1.932 miliona dinara u odnosu na Program poslovanja za 2012. godinu.

SUDSKI SPOROVI

Na dan 31.12.2012. godine u toku su 7 sudskih sporova u kojima je Preduzeće je tužena strana, a ukupna vrednost sporova iznosi 1.062 miliona dinara, od čega se na naknadu štete fizičkom licu zbog pada sa drveta odnosi jedan spor u iznosu od 142 hiljade dinara, a preostali iznos od 920 hiljada dinara čine sporovi, koji su takođe pokrenuli građani, zbog ujeda pasa lutalica.

Postavljeno pre 6 godina i 5 meseci
Komentara: 47
Pregleda: 10874
Povezane vesti
Povezane teme
jkp čistoća i zelenilo državna revizorska institucija izveštaj državne revizorske institucije nepravilosti u poslovanju
Komentara
0
Napiši komentar
Pošalji komentar
Dodaj grafički fajl
(do 2 MB)
  Imaš na raspolaganju 1000 karaktera
  Pravila komentarisanja
  Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.