• Pregleda: 5791

Mini intervju: Saša Vučinić, gradonačelnik Subotice

Mini intervju: Saša Vučinić, gradonačelnik Subotice

Dvo­go­di­šnji man­dat su­bo­tič­kog gra­do­na­čel­ni­ka Sa­še Vu­či­ni­ća obe­le­žen je po­li­tič­kim i pri­vred­nim pro­me­na­ma iza ko­jih je od­luč­no stao, upr­kos op­struk­ci­ja­ma da se ak­tu­el­noj vla­sti „pre­ba­ce“ svi in­ve­sti­ci­o­ni i dru­gi pro­ma­ša­ji to­kom pret­hod­ne dve de­ce­ni­je. Vu­či­nić je to­kom dve go­di­ne man­da­ta obez­be­dio Su­bo­ti­ci dva mi­li­o­na kva­dra­ta gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, što je bi­la sla­ba ka­ri­ka u po­ten­ci­ja­lu gra­da, ko­ji ni­je nu­dio pro­stor in­ve­sti­to­ri­ma i tra­si­ra­nju raz­vo­ja.

Ka­ko re­a­li­zu­je­te pri­o­ri­te­te raz­vo­ja gra­da?

– Do­vo­đe­nje in­ve­sti­to­ra za Su­bo­ti­cu je ap­so­lut­ni pri­o­ri­tet. Već sa­da ima­mo tri iz­u­zet­no atrak­tiv­ne lo­ka­ci­je za in­ve­sti­ci­je. Zo­nu Ma­log Baj­mo­ka za pro­iz­vod­ne ak­tiv­no­sti, pro­stor ka­sar­ne „Pe­tar Drap­šin“ za ko­mer­ci­jal­ne ak­tiv­no­sti i do­bre uslo­ve za ula­ga­če u tu­ri­stič­ku zo­nu Ba­nje Pa­lić.

Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je na­sle­di­la ne­za­vr­še­ne in­ve­sti­ci­je sta­re 20 go­di­na. Ima li op­struk­ci­ja u Skup­šti­ni, šta vam naj­vi­še za­me­ra opo­zi­ci­ja?

– Op­struk­ci­je ima, ali SVM sa­da ne­ma ar­gu­men­te za ozbilj­ni­ju kri­ti­ku. To je ozbilj­na stran­ka i re­al­ne kri­ti­ke uva­ža­vam s pa­žnjom. Na ža­lost, ni­je mo­gu­će za go­di­nu da­na do­vr­ši­ti ono što dve de­ce­ni­je ni­je za­vr­ša­va­no. Ta­kve kri­ti­ke ne­ma­ju osno­va, jer ne­ma pro­ble­ma u ovom gra­du a da se s njim ne po­ve­zu­je i do­sa­da­šnja (ne)ak­tiv­nost čel­nih lju­di SVM.

Sin­di­ka­ti tvr­de da je vi­še ot­ka­za ne­go za­po­sle­nih?

– „Brat­stvo“ je od­li­čan pri­mer da je mo­gu­će re­ši­ti ozbi­ljan pro­blem. Rad­ni­ci su sa­ra­đi­va­li i bi­li je­din­stve­ni u zah­te­vi­ma da se pred­u­ze­će iz­vu­če iz ka­ta­stro­fal­ne pri­va­ti­za­ci­je. Ti lju­di mi ve­ru­ju, jer zna­ju da mo­ji pr­sti ni­su u tim lo­šim pri­va­ti­za­ci­ja­ma od pre pet ili se­dam go­di­na. Zbog tog po­ve­re­nja sa sin­di­ka­tom po­ne­kad i no­ću re­ša­va­mo ono što se mo­že. Pri­va­ti­za­ci­ja je po­ni­šte­na i u „Tr­žni­ci“, ko­ja uspe­šno ra­di. Tra­ži­mo i no­vog part­ne­ra za „Fi­de­lin­ka Pe­ka­ru“. Oko „Se­ve­ra“ ne­ma je­din­stve­nog sta­va svih ko­ji bi tre­ba­lo da re­ša­va­ju pro­ble­me.

Ka­kva je sud­bi­na ve­li­kih, sku­pih ne­za­vr­še­nih gra­di­li­šta?

– Ve­ći­na ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja, na ža­lost je pu­no­let­na. Op­ti­mi­sta sam da će obi­la­zni­ca oko Su­bo­ti­ce bi­ti za­vr­še­na u ro­ku. Po­sle 20 go­di­na na­ja­va i obe­ća­nja, ko­nač­no smo raš­či­sti­li naj­ve­ći deo pro­ble­ma i sa­da je po­tez na dr­ža­vi da obez­be­di no­vac. Iz­grad­nja ba­ze­na u pro­gra­mu je po­dr­ške Vla­de gra­đe­vin­skoj in­du­stri­ji, a po­zo­ri­šte u pot­pu­no­sti za­vi­si od sred­sta­va iz re­pu­blič­kog i po­kra­jin­skog bu­dže­ta.

Šta sma­tra­te naj­ve­ćim uspe­hom u do­sa­da­šnjem ra­du?

– Naj­po­no­sni­ji sam na sve što smo pred­u­ze­li da po­bolj­ša­mo imidž Su­bo­ti­ce kod po­ten­ci­jal­nih in­ve­sti­to­ra. Naj­zna­čaj­ni­je i naj­te­že je bi­lo je stvo­ri­ti pro­fe­si­o­nal­ni tim ko­ji će zna­ti da ra­di sa in­ve­sti­to­ri­ma i pri­la­go­di­ti se zah­te­va­nim stan­dar­di­ma. Po­vu­kli smo uspe­šan pi­o­nir­ski po­tez, do­ve­li sa­vet­ni­ka za stra­na ula­ga­nja iz Ne­mač­ke Jor­ga He­sken­sa, i re­zul­ta­ti su vi­dlji­vi.

Kre­di­tom EBRD od 16 mi­li­o­na evra iz­gra­đen je pre­či­stač. Su­bo­ti­ča­ni zbog tog kre­di­ta pla­ća­ju naj­sku­plju vo­du u Sr­bi­ji, a vo­da u Pa­li­ću i da­lje je pro­blem?

– Pre­či­stač je bio nu­žna me­ra, sa­da struč­nja­ci tra­že na­čin za iz­mu­lja­va­nje. U pre­go­vo­ri­ma sa EBRD ugo­vor­na je oba­ve­za, pot­pi­sa­na još pre pet go­di­na, o iz­jed­na­ča­va­nju ce­na vo­de za pri­vre­du i in­di­vi­du­al­ne po­tro­ša­če do kra­ja 2008. go­di­ne, a anek­si­ra­na je za 2015. Da­kle, ni­je isti­na da Su­bo­ti­ca ima naj­sku­plju vo­du u Sr­bi­ji, me­đu­tim, ima­mo naj­kom­pli­ko­va­ni­ji pro­ces do­bi­ja­nja i pre­či­šća­va­nja vo­de.

Dva Us­kr­sa

– Od­go­jen sam u po­ro­di­ci ko­ja ne­gu­je pro­sla­vu Bo­ži­ća, sla­ve i Us­kr­sa. Uvek se ra­du­jem Us­kr­su, tra­di­ci­o­nal­nim obi­ča­ji­ma i tr­pe­zi. U mul­ti­na­ci­o­nal­noj sre­di­ni ka­kva je Su­bo­ti­ca, po­seb­no je za­do­volj­stvo kad se oba Us­kr­sa po­klo­pe u istom da­nu, jer je on­da ra­dost ve­ća, sla­vi se ne sa­mo sa svo­jim su­na­rod­ni­ci­ma ne­go i sa kom­ši­ja­ma.

N. Har­minc

Izvor: Pravda (dnevnik)

povezane teme

23
Peter Odgovori
Sve je ovo super, no treba malo ubrzati investicije, jer smo dosta osiromasili...
Jovan Odgovori
Gospodine Vucinicu vi ste policitka proslost Subotice, narod je video kako vladate gradom, u sustini imate dva izlaza t.j. da do kraja mandata ili jos vise unazadite Suboticu pomireni sa cinjenicom da necete dobiti sledeci mandat ili da ucinite nesto dobro za ovaj grad i odete kao gradonacelnik koga ce se secati po dobrom.
Mario Odgovori
Jovane, strajkuj gladju... to je valjda buducnost tebe i tvojih simpatija
petar Odgovori
a sta je to vucinic uradio za ovaj grad?neka pogleda indjiju i svog kolegu iz stranke ili jagodinu pazovu....
Lenin Odgovori
20% Subotice su ruševine a izgradnje samo bilbordi proklamuju.U centru jedna velika kocka sivog betona(tko zna još koliko godina?).A najveći uspeh socialnog programa što su "Pune bašte u subotičkim kafićima".Grad elitnih krčmi.Apstinent sam od prvog "slobodnog" parlamentarnog izbora u Srbiji, stime da ako budem ikad glasao daću svoj glas onima koji su nešto i uradili (za vreme svog mandata) od onog što su obećali.Znači ostajem dalje neopredeljen.
bunjevac Odgovori
Kanda se tute vode bitke između dva mišljenja. Ako se priklonim mišljenju marija bojim se da ću ispasti tupan veći nego najveći na svitu. Čerez čega. Ovaj gospon nam sprema sa njegovima tako lipu perspektivu da ću da umrem od dragosti. Prvo što nam je uturio jeste njegov predlog da se oma prikolju građani Subtice sa maksimalnim porezom na imvinu. Naravno rtekao je gospon da će polako al sigurno do onih 2 % pa ko ostane živ plaćaće ko ne ionako mu više neće biti bitno mrtvima ne naplaćuju porez. Jes ono a je u Sloveniji 0.20 % , jes ono da je u Nemčakoj 0.25 %, jes da mi startujemo sa 0.40 % ali vala jest i istina da nas Hitler nije dotuko pa ko vele mi ćemo nastaviti njegov lik i delo a i treba kogod da plati bahanalije ovih n vlasti.
Rokford Odgovori
Meni lici na to da cemo svi gladovati nezavisno dali strajkujemo. Inace fora

"Sindikati tvrde da je više otkaza nego zaposlenih?
– „Bratstvo“ je odličan primer da je moguće rešiti ozbiljan problem."

Ako i dlaje citamo vidimo a da nema odgovora, takozvani politicki odgovor, to potkriva jeste vise otkaza :) Inace subotica dobila status grada ali nisu dalu status opstine novim opstinama koji su bili kriterijum da bi subotica bila grad mora da ima 3 opstine. I jos fazona: ima i skuplje vode :D pa daipak nismo najskuplji neko je jos skuplji.
I Cantavir, Bajmok i drugih mesta nisu napometi i dalje jer Suboticka opstina se sastoji od Palica i Subotice. Ostali ne postoje.
terier Odgovori
Ima u ovom teksti i istine ali takođe i mnogo neodgovorenih tema.Kao prvo govorite o prethodnoj vladavini SVM-a za koju ću se i ja složiti da je unazadila i opljačkala Suboticu kao ni jedna prethodna ali isto tako zaboravljate da je sve to rađeno sa blagoslovom vaše stranke.Evo kao prvi primer je pozorište i sramna odluka o njegovom rušenju za koju STE I VI GLASALI NARAVNO U saradnji sa nekada jedinstvenom radikalnom strankom.Da li osećate odgovornost kako ličnu tako i partijsku za taj kulturni i građevinski genocid nad istorijom Subotice.Pa onda da se prisetimo zamene zgrade minerve za 13 EKSKLUZIVNIH LOKALA u samom centri Subotice gde neki pojedinačno vrede više nego cela zgrada minerve koja je bila predmet trgovine,naravno i to je urađeno uz saglasnost vaše stranke.Ovo su samo neki primeri iz TE prošlosti o kojoj pričate a bili ste itekako uključeni u sve to.I naravno posle svega umesto da je neko postavio pitanje šta je to g-din Kučera uradio i za koga on je postavljen za direktora industrijske zone ,verovatno je i to deo nagrade i dogovora.Ajde da sad malo pogledamo vreme u kome ste Vi na čelu grada.Prva stvar koja interesuje građane Subotice je kako to da je cela izgradnja autoputa urađena sa peskom iz privatne banje čoveka koji je i u prethodnom periodu imao veliku ulogu u svim sumnjivim radnjama pa tako i danas.Da li je moguće da grad nije mogao da otvori svoju banju peska (o kojoj se već dugo,dugo govori) pa da tih nekoliko desetina miliona ostane gradu nego je i to moralo da završi u njegovim i džepovima njegovih saradnika koji su mu to omogućili a koji svakako moraju biti u samom vrhu današnje vlasti.DA li će Subotica sada dobiti banju peska kada je iznešeno sve što je bilo potrebno.DA li će te se obratiti ljudima kojima su tako bahato porušili kuće isti ti kamioni koji su vukli pesak ili će i za to biti kriva neka prethodna vlast.Onda da se dotaknemo i BRATSTVA koje ovde opisujete kao pozitivan primer što ono naravno i jeste.Zaboravili ste da je to novo BRATSVO osmislio i pomogao čovek koga ste izbacili iz vlade kao nekoga ko je podrivao istu samo zato što je ukazao na niz nelogičnosti i loših poteza.I kao zadnje ,zašto ste dozvolili da vaš stranački kolega a naš prepametni ministar preuzme skoro sve poslove u gradu(naravno znate na šta mislim i na koga) koji su očigledno samo paravan za još jednu pljačku Subotice koja se uveliko odvija.Nadam se da će te nekada i negde ponuditi odgovore na neka od postavljenih pitanja u ovom komentaru i nemojte ovo shvatiti kao kritiku nego kao čisto iznošenje činjenica.HVALA.
Dragan Odgovori
Meni je svejedno, ali je cinjenica da je u vreme ove krize grad napravio par pametnih koraka, dobrih da postanemo zanimljivi za investitore.
Ova prazna kukanja nicemu ne sluze osim da se poneki istaknu na partijskim sastancima kako su bili vredni tokom Uskrsa.
bunjevac Odgovori
(komentar cenzurisan u skladu sa uređivačkom politikom sajta)
Nixx Odgovori
Činjenica je da neće imati većinu u vladi, ali je i činjenica da će u njoj i biti kroz neku koaliciju (nisu baš toliko oslabili da skroz ispadnu). Pitanje je sa kime, a ako ruka ruku mije...
(Na lokalnom nivou)
Milan Odgovori
"U mul­ti­na­ci­o­nal­noj sre­di­ni ka­kva je Su­bo­ti­ca, po­seb­no je za­do­volj­stvo kad se oba Us­kr­sa po­klo­pe u istom da­nu..." - gospodin Vučinić morao bi da zna da Uskrs nije nacionalni praznik već verski. Neko može biti Srbin, Mađar, Hrvat itd a da pritom nije religiozan pa ne slavi Uskrs i slične verske praznike, a isto tako pripadnici istog naroda mogu biti vernici različitih religija pa da slave različite verske praznike. I kada će ovde u Subotici već jednom slavljenje religioznih praznika ili pripadnost nekoj naciji biti lična stvar pojedinaca a ne oruđe za podelu ljudi na "naše i vaše"?
ned Odgovori
SAŠA Vučinić stalno spominje investicije a nigde posla za mlade svršene srednjoškolce.Izuzetno je teška situacija u zemlji.Dobro nas je sve kaznio Milošević i ratom i posledicama i korupcijom koja je za vreme njega gotovo legalizovana.Pozorište je moralo da se sruši ja sam stanovao od 1949 preko puta pozorišta i puno je dole vode nešto je sanirano,postavljene su pumpe valjda će do 2015 biti otvoreno za publiku.Grad je u nekim delovima prljav ulica Matije Gupca pa Prozivka,zašto je tako teško formirati ekološke patrole čak i od mladih učenika i srednjoškolaca pa neka
im to bude neki vid prakse,Nosio sam ja na praksi po preduzećima i gajbe i sanduke i sadili smo
boriće na paliću,brali krompir na čikeriji i kukuruz, groždje, jabuke i ništa nam nije falilo.
bunjevac Odgovori
Aham i ovdi cenzura, pa hvala lipo, nisam ni očekivao štogod bolje.
Sve je ovo ipak žuta štampa jes virtuelna al žuta.
severna Odgovori
Gradonačelnikove zjave i odgovori su jadni kao i sve u ovom sivom i sumornom gradu. Propast nam se smeši... :-(
davor Odgovori
U Subotici nista nije uradjeno u protrklih 20 godina,to sto je resena industrijska zona ali bez infrastruktureje 0 s obzirom da imamo coveka u vladi koji je ministar i veoma uticajan.Sada nesto raduckaju na palicu a ni zenski strand nece biti gotov ove godine.Treba odgovorni da odgovaraju unazad 10 godina,za sve lopovluke!Jer ako narodu pukne...
pera Odgovori
Tekst iz "Pressa" 21.04.2011

Najveći gubitnici tranzicije u Srbiji su Zrenjanin i Pirot, odnosno Srednjobanatski i Pirotski okrug, a samo nešto malo bolje prošli su Prokuplje i Subotica, pokazala je prva socijalna karta Srbije, koju je juče u Vrnjačkoj Banji predstavio ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.

U pomenutim gradovima najporazniji su pokazatelji koji obuhvataju broj ljudi starijih od 55 godina koji su u privatizaciji ostali bez posla i procenat nezaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovnika (vidi tabelu). U slučaju Subotice, podaci za 2010. ne pokazuju veliki broj otpuštenih, ali je u godinama pre toga veliki broj ljudi ostao bez posla.

Znac,i Subotica je medju (deo komentara cenzurisan)
Lenin Odgovori
Šta je sad?Sve više i više cenzurisanih komentara.Nemojte mi kazat da i BoSS čita ove stranice.
Magyar-madjar Odgovori
Čestitam za dvogodišnju gradonačelničku karijeru !
Za vas stvarno mogu reći da ste GRADONAČELNIK jer "vladate" iz gradske kuće. Za dve godine niste imali (ili.....) vremena da posetite Bački Vinogradi, Hajdukovo, Šupljak i da ne nabrojam dalje.
Gazda Bane Odgovori
Kada bih kritikovao - bio bi kao svi. Kada bi falio, dobio bih epitet "žuti". E pa, nisam ni u jednoj formaciji. Možda i nema neko da bude bolji na mestu gradonačelnika. Verovatno i ovaj sadašnji ima propusta, ali i nekih dobrih stvari. Gradonačelnik ko gradonačelnik, sistem nam ne valja u celoj Srbiji. Šta će biti na izborima, ... nemam pojma, a niti za koga da glasamo.
Kad nigde para nema, ko god da dođe, ne može iz ništa da stvori nešto.:)
Treba birat one koji para imaju, kao u Americi!!!
bunjevac Odgovori
Da nebi pao opet pod cenzurom , a da bi čitaoci ovih redova bili obavešteni evo linka pa pročitajte i znaćete šta radi ovaj ovdee pa prosudite sami oćel doći investicije ili neće i koliku je štetu napravio time što je ovaj biznismen javno u Nemačkoj pozvao da ne ulažu više u Subotici.
http://www.vesti.rs/Vesti/Najveci-investitor-odlazi-iz-Subotice.html
Sting Odgovori
Kriv je sistem, a ne čovek... ovaj sistem odavno ne valja. Puno je pogrešnih ljudi, koji bi kolo da vode, ili misle da mogu da vode, a nemaju pojma. Sadašnji gradonačelnik nije od tih, njemu su ruke podosta vezane, širi se koliko može, verujem da bi dao više od sebe kada bi mogao, verujem da je i ucenjen, da radi negde onako kako mora, a ne kako bi hteo u pojedinim segmentima... ajd u zdravlje
Peter Odgovori
slazem se sa Stingom. ceo sistem nam je otisao u propast, i nije kriv nijedan covek po imenu. sadasnji gradonacelnik daje koliko moze, prethodni politicki sistemi su poprilicno urusili privredu i sve ostalo... valjda ce biti bolje...
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.