Komentara: 14
Pregleda: 4540

Javna nabavka za rušenje skeleta iza Otvorenog univerziteta

12.12.2012. u 19:02h
Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08) JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice” objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku radova na rušenju skeleta u Subotici (redni broj 215-24/12).
Javna nabavka za rušenje skeleta iza Otvorenog univerziteta

Predmet javne nabavke je nabavka radova na rušenju skeleta u Subotici. Ponude se dostavljaju u skladu sa javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom.Pravo učešća imaju ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova ponuđač dokazuje na način predviđen članom 45. Zakona. Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni, kao i način na koji se dokazuje ispunjenost istih, određeni su konkursnom dokumentacijom.

Izbor najpovoljnije ponude vršiće se na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena. Podnosioc ponude je u obavezi da priloži stručne reference kao uslov za učešće, i to da je u poslednjih pet godina izvršio radove na rušenju objekata minimalne vrednosti od 3.000.000,00 dinara.

Kod naručioca postoji mogućnost za dodelu ugovora o javnoj nabavci radova prema članu 24. stav 1. tačka 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/2008).

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, počev od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”. Konkursna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, Trg republike 16, 24000 Subotica, radnim danom od 8,00 do 14,00 časova, ili na zahtev zainteresovanih može biti dostavljena poštom na adresu zainteresovanog ponuđača. Prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije ili upućivanja zahteva za dostavu konkursne dokumentacije, prilaže se dokaz o izvršenoj uplati naknade za troškove umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije u iznosu od 1.000,00 dinara, uplaćen na tekući račun JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice” broj 840-325647-74 kod Uprave Trezora, sa naznakom „za konkursnu dokumentaciju redni broj 215-24/12”. Uplaćena sredstva su nepovratna.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”, 24000 Subotica, Trg republike 16, sa naznakom: „Ne otvarati – Ponuda za nabavku radova na rušenju skeleta u Subotici”, redni broj 215-24/12. Na poleđini napisati naziv ponuđača, adresu i telefon osobe za kontakt.

Rok za podnošenje ponude (u svemu prema uputstvima iz konkursne dokumentacije) je 30 dana, od dana objavljivanja ovog javnog poziva u „Službenom glasniku RS”. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje pristignu na adresu naručioca zaključno sa zadnjim danom navedenog roka do 12 časova, uključujući i one pristigle poštom. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Svi rokovi vezani za sprovođenje javnog poziva definisani su u konkursnoj dokumentaciji a računaju se od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”.

Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski u 13,00 časova, na dan isteka roka za prijem ponuda u prostorijama JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice”. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati komisiji pre otvaranja ponuda.

Ponuđači će o izboru biti obavešteni pismenim putem u roku od 20 dana, od dana otvaranja ponuda. Dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na adresi naručioca ili telefonom na broj 024/666-300. Osoba za kontakt: Blau Peter.

Postavljeno pre 7 godina i 9 meseci
Komentara: 14
Pregleda: 4540
Povezana vest
Povezane teme
javna nabavka
Komentara
0
Napiši komentar
Pošalji komentar
Dodaj grafički fajl
(do 2 MB)
    Imaš na raspolaganju 1000 karaktera
    Pravila komentarisanja
    Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.