• Broj pregleda: 879

Javni izvršitelj Damir Šite

Administrativni saradnik

Mesto zaposlenja: Subotica
Rok za konkurisanje: 27.01.2018.
Postavljeno pre 6 dana i 9 časova

Konkurs za prijem kandidata u radni odnos, za radno mesto:

Administrativni saradnik

na određeno vreme sa probnim radom u trajanju od mesec dana.

Mesto rada: Subotica

Opšti uslovi za rad su: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da kandidatu nije prestajao radni odnos kod prethodnog poslodavca zbog teže povrede radne dužnosti, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti je pokrenuta optužnica.

Posebni uslovi za rad su: srednja stručna sprema, samostalnost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad, komunikativnost, računarska pismenost (Word, Excel). Znanje jezika sredine (mađarski jezik), formalno i neformalno iskustvo će se smatrati prednošću.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

  • radna biografija (CV)
  • diploma kojom se potvrđuje stručna sprema
  • drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama

Ostali uslovi: detaljan opis radnog mesta i posebnih uslova, potrebnih znanja i sposobnosti kandidata koji se proveravaju za rad, kao i o načinu odabira kandidata, mogu se lično saznati u kancelariji Izvršitelja, kod poslovnog sekretara izvršitelja.

Rok za podnošenje prijave: rok za podnošenje prijave na konkurs je i počinje da teče narednog dana od dana prijema ovog Konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se šalju na adresu: Kancelarija javnog izvršitelja Damir Šite, Subotica, Ulica Maksima Gorkog broj 9-11/prvi sprat, sa naznakom: „za konkurs“, ili elektronskim putem.

Osoba zadužena za davanje informacija o konkursu: Jasmina Lačanski, 024 554 266.

Ostalo: Neblagovremene i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi će biti odbačene. Kancelarija izvršitelja će kontaktirati samo kandidate koji uđu u uži izbor, ista ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, veroispovesti, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Odabir kandidata se zasniva na kvalitetu i konkurs je otvoren za sve koji ispunjavaju utvrđene uslove. 

Mesto, dan i vreme provere osposobljenosti, znanja i veština u postupku odabira kandidata će se utvrditi naknadno, o čemu će kandidati koji uđu u uži izbor biti pojedinačno obavešteni.