Komentara: 10
Pregleda: 7180

Srbija finansira albanski fakultet

03.08.2011. u 17:47h
Izvor: Pravda (dnevnik)
Srbija finansira albanski fakultet

Mi­ni­star­stvo pro­sve­te Sr­bi­je u Bu­ja­nov­cu će otvo­ri­ti eko­nom­ski fa­kul­tet, ko­ji će sa ra­dom po­če­ti kao is­tu­re­no ode­lje­nje su­bo­tič­kog fa­kul­te­ta.

Ka­ko su za "Pravdu" po­tvr­di­li u Su­bo­ti­ci, Vla­da Sr­bi­je je iz bu­džet­skih re­zer­vi već iz­dvo­ji­la 20 mi­li­o­na di­na­ra, a ka­ko na­vo­di „Glas Ru­si­je“, oče­ku­je se da će za 2012. go­di­nu Mi­ni­star­stvo pro­sve­te za fi­nan­si­ra­nje na­sta­ve za mla­de Al­ban­ce iz­dvo­ji­ti 40 mi­li­o­na. Pre­da­va­nja će po­če­ti u ok­to­bru, a osim al­ban­skih pro­fe­so­ra iz Te­to­va u Ma­ke­do­ni­ji, pre­da­va­či bi tre­ba­lo da bu­du i pro­fe­so­ri su­bo­tič­kog fa­kul­te­ta, sa či­jim de­ka­na­tom je do­go­vo­re­na sa­rad­nja, ko­ju su pret­hod­no od­bi­li eko­nom­ski fa­kul­te­ti iz Ni­ša i Kra­gu­jev­ca.

Na do­go­vo­ri­ma u Su­bo­ti­ci al­ban­ski pred­stav­ni­ci su tra­ži­li i ga­ran­ci­je za od­re­đen broj svo­jih stu­de­na­ta na su­bo­tič­kom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu bez kon­kur­sa za upis, što svim bru­co­ši­ma omo­gu­ća­va jed­na­ke šan­se za upis.

Isto­vre­me­no, dok su u Su­bo­ti­ci do­go­va­ra­ni uslo­vi otva­ra­nja su­bo­tič­kog ode­lje­nja za al­ban­ske stu­den­te, mo­gla se pro­či­ta­ti no­vin­ska vest da USA­ID, Ame­rič­ka agen­ci­ja za raz­voj, ula­že 22 mi­li­o­na di­na­ra u No­vi Pa­zar, Sje­ni­cu i Tu­tin, što je pod­gre­ja­lo pri­če o na­ci­o­nal­nom ge­tu u obla­sti obra­zo­va­nja i kul­tu­re na se­ve­ru Sr­bi­je, gde se go­di­na­ma pro­vla­če ras­pra­ve da „tre­ba raz­dvo­ji­ti pra­vo na obra­zo­va­nje na je­zi­ci­ma na­ci­o­nal­nih ma­nji­na, od obra­zov­ne, kul­tur­ne, pa i po­li­tič­ke se­gre­ga­ci­je“.

N. H.

Izvor: Pravda (dnevnik)
Postavljeno pre 9 godina i 5 meseci
Komentara: 10
Pregleda: 7180
Povezane teme
ekonomski fakultet subotica ekonomski fakultet u bujanovcu
Komentara
0
Napiši komentar
Pošalji komentar
Dodaj grafički fajl
(do 2 MB)
    Imaš na raspolaganju 1000 karaktera
    Pravila komentarisanja
    Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove ovog Internet portala. Komentari su moderirani i odobravani u skladu sa opštim pravilima i uslovima.