• Broj pregleda: 225

Tatravagonka Bratstvo d.o.o.

Referent metrologije

Mesto zaposlenja: Subotica
Rok za konkurisanje: 01.05.2018.
Postavljeno pre 4 dana i 14 časova

Tatravagonka Bratstvo d.o.o. iz Subotice u potrazi je za motivisanim kandidatima koji će postati deo uspešnog tima. Ukoliko želite da radite u dinamičnoj sredini, okruženi saradnicima sa iskustvom, željni ste uspeha, napredovanja a volite izazove.

Prijavite se na konkurs za radno mesto:

Referent metrologije

Mesto zaposlenja: Subotica

Zaposleni obavlja poslove REFERENTA METROLOGIJE U METROLOŠKOJ LABORATORIJI sa sledećim opisom poslova:

Ličnim primerom i angažovanjem obezbeđuje uspešno poslovanje laboratorije i preduzima mere za unapređenje rada.

 • Planski i operativno obavlja poslove etaloniranja u metrološkoj laboratoriji i izrađuje zapise o obavljenim etaloniranjima,
 • Odgovoran je za izvršavanje poslova etaloniranja u laboratoriji i izradu uverenja o etaloniranju,
 • Učestvuje u održavanju i izradi plana i programa etaloniranja opreme koja se koristi u metrološkoj laboratoriji,
 • Odgovoran je za dosledno pridržavanje procedura i uputstava u radu metrološke laboratorije iz domena svoga rada,
 • Učestvuje u realizaciji međulaboratorijskih poređenja,
 • Predlaže nabavku potrebne opreme u radu laboratorije,
 • Predlaže rukovodstvu mere na poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom u laboratoriji,
 • U slučaju utvrđivanja neusaglašenih etaloniranja učestvuje u rešavanju istih,
 • Predlaže neposrednom rukovodiocu uvođenje novih oblasti i metoda etaloniranja u metrološkoj laboratoriji,
 • Prati promenu standarda koji se koriste u radu laboratorije,
 • Svakodnevno izveštava nadređenog rukovodioca o aktivnostima laboratorije,
 • Aktivno sprovodi politiku kvaliteta primenjujući i sprovodeći zahteve iz dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom u domenu svog nivoa odgovornosti i delokruga rada,
 • Odgovoran za tačnost, blagovremenost dostave, ažuriranje, evidentiranje i čuvanje svih izrađenih dokumenata metrološke laboratorije. 

Radne obaveze:

 • Da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen,
 • Da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline,
 • Odgovoran je za savesno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka,
 • Za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu i izvršnom direktoru preduzeća,
 • Da u obavljanju poslova pimenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite,
 • Koristi lična zaštitna sredstva koja mu pripadaju,
 • Primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta,
 • Stalno se usavršava i učestvuje u obučavanju kolega u okviru organizacione jedinice.

Uslovi: 

 • Školska sprema: IV – V stepen školske spreme: tehničke struke,
 • Radno iskustvo: minimum 2 godina radnog iskustva,
 • Rad na računaru: poznavanje rada na računaru.